Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

We changed our Privacy Policy and our Cookie Policy in April 2021. Click here to find out more about what changed.

A young boy and a Warrington Wolves rugby player smiling in the rain

Gwnewch Gais am Grant

Beth sy’n digwydd o ran Dyfarnu Grantiau dros y 12 mis nesaf gan BBC Plant mewn Angen?

 • Dros y 12 mis diwethaf, rydyn ni wedi datblygu strategaeth newydd ar gyfer dyfarnu grantiau. Byddwn yn lansio’r strategaeth hon yn ystod Gwanwyn 2022. Bydd hyn yn cynnwys newidiadau a fydd yn ein helpu i wneud y canlynol:
  • Gwella hygyrchedd, tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant.
  • Ei gwneud yn haws i brosiectau wneud cais am gyllid.
  • I roi Plant a Phobl Ifanc wrth galon popeth a wnawn
 • Parhau i weithio leldled y DU, ond hefyd gweithio’n lleol mewn cymunedau
 • Rydyn ni nawr yn dechrau gweithio ar roi’r strategaeth hon ar waith. Mae hyn yn golygu edrych ar ein dulliau cyllido, ein prosesau a’n ffyrdd o weithio i’n helpu i wneud hyn.
 • Rydyn ni’n rhewi ein Rhaglenni Prif Grantiau a Grantiau Bychain ar gyfer ceisiadau newydd wrth i ni weithio ar hyn. Fodd bynnag, byddwn yn dyfarnu rhai grantiau ddechrau 2022 ac yn parhau i ariannu a rheoli tua 2,500 o grantiau.
 • Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn parhau i ddyfarnu grantiau trwy ein hamrywiol raglenni partneriaeth.
 • Rydym wedi bod yn cyflwyno Cam un y Gronfa Buddsoddi Ieuenctid ar ran Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS). Mae hyn ar gyfer cyllid cyfalaf, yr ydym yn ei ddiffinio fel costau gwella adeiladau, prynu offer (gan gynnwys TG a cherbydau) a dodrefn. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma. Noder: Dim ond yn Lloegr yr oedd y gronfa hon ar gael ac mae bellach ar gau i geisiadau.
 • Rydyn ni’n gwybod bod newidiadau yn ein calendr dyfarnu grantiau yn gallu achosi heriau i’n sefydliadau sy’n cael eu hariannu. Ar hyn o bryd rydyn ni’n chwilio am ffyrdd o ddarparu cyllid ychwanegol i gefnogi’r sefydliadau hyn. Bydd hon yn broses gystadleuol a byddwn yn cysylltu â chi os bydd hyn yn effeithio arnoch chi.
 • Mae Cadw Fynd: Cronfa Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid yn rhan o Cadw Fynd: Cronfa, mewn partneriaeth â Radio 1xtra. Mae Cadw Fynd: Cronfa Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid hefyd yn rhan o’n Rhaglen Rhannu Pŵer (Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid) gwerth £4m. Cadw Fynd: Cronfa Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid sy’n werth £1m yw grymuso plant a phobl ifanc Du drwy Weithredu Cymdeithasol Ieuenctid.
 • Rydyn ni’n falch iawn o rannu ein strategaeth newydd ar gyfer dyfarnu grantiau â chi, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at rannu rhagor o fanylion â chi o wanwyn 2022 ymlaen.
 • Mae BBC Plant mewn Angen wastad wedi cefnogi plant a phobl ifanc ledled y DU ac rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr i hyn.
 • Er nad ydym yn gwneud unrhyw newidiadau mawr i’n pwrpas fel cyllidwr, rydyn ni eisiau gwneud newidiadau i’r ffordd y mae ein cyllid yn cael ei ddefnyddio. Rydyn ni’n cymryd camau i fynd i’r afael â hygyrchedd, tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant a gwneud pethau’n symlach ac yn gyflymach i bawb.
 • Rydyn ni am roi plant wrth galon popeth a wnawn a defnyddio ein safle i sefydlu partneriaethau sy’n eu cefnogi.
 • Bydd y strategaeth yn gweithio i ddiffinio ein pwrpas yn glir mewn perthynas â’n nodweddion allweddol, sef:
  • Elusen gorfforaethol y BBC yn y DU
  • Mae plant a phobl ifanc wrth galon ein gwaith
  • Rydyn ni’n gweithio ledled y DU ac wedi ein gwreiddio’n lleol
  • “Arweinyddiaeth Ystyriol” wrth ddarparu cyllid ar gyfer plant a phobl ifanc yn y DU
 • Nid ydym wedi cau. Byddwn yn parhau i fod ar agor, gan gefnogi ein sefydliadau sy’n cael eu hariannu a rhaglenni eraill sy’n rhoi grantiau.
 • Rydyn ni’n disgwyl i’r rhaglenni newydd sy’n darparu grantiau agor tua mis Medi 2022.
 • Yn y cyfamser, mae’n debygol y bydd ffrydiau cyllido newydd hefyd yn cael eu lansio; hynny yw, ffrydiau sy’n gysylltiedig â’n gweithgarwch cyllido wedi’i dargedu, a’n gweithgarwch partneriaeth.
 • Byddwn yn parhau i ariannu a chefnogi portffolio gweithredol mawr o tua 2,500 o brosiectau ledled y DU. Mae’r rhain yn weithredol am hyd at dair blynedd. Mae hyn yn cynnwys ein rhaglenni Hanfodion Brys a Chamau Nesaf.
 • Byddwn hefyd yn darparu tua 100 o grantiau drwy gronfa Money Heroes HSBC. Mae Money Heroes yn rhaglen ar y cyd rhwng BBC Plant mewn Angen, Young Enterprise (Young Money) a HSBC sy’n darparu pecyn o gefnogaeth i helpu mudiadau i ddatblygu a darparu addysg ariannol i blant rhwng 3 ac 11 oed.
 • Byddwn yn parhau i ddarparu ein Rhaglen Dyfodol Ysbrydoledigs. Mae rhaglen grantiau Dyfodol Ysbrydoledig yn cael ei hariannu ar y cyd gan BBC Plant mewn Angen a’r Youth Futures Foundation.
 • Byddwn yn parhau i ddarparu ein Rhaglen ‘A Million and Me’.
 • Byddwn hefyd yn lansio Hinterlands (teitl dros dro) ddechrau 2022. Bydd hon yn rhaglen llesiant ac iechyd meddwl dwy flynedd ar gyfer ymyriadau cynnar. Bydd y rhaglen hon yn cefnogi plant a phobl ifanc rhwng 8 a 13 oed sy’n cael eu magu mewn cymunedau ynysig, gwledig, arfordirol ac ar ynysoedd. Bydd y rhaglen yn dod o hyd i ffyrdd i bobl leol, partneriaid a gwasanaethau gydweithio i wella canlyniadau iechyd meddwl. Trwy’r rhaglen Hinterlands byddwn yn cefnogi hyd at 250 o ficrograntiau.
 • Byddwn yn lansio ein rhaglenni Sharing Power ddechrau 2022. Bydd hon yn gyfres o gronfeydd agored i gefnogi sefydliadau i wreiddio gweithredu cymdeithasol ymysg pobl ifanc ledled y DU.
 • Byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth â Young Manchester i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol ymysg pobl ifanc, a hynny er mwyn gwella diogelwch cymunedol ledled y Ddinas.

Ein rhaglenni ariannu:

Y Rhaglen

 

Maes y Rhaglen

 

Dyddiad Cau’r Rhaglen Cyhoeddi’r Penderfyniadau Y Lleoliad
Cronfa Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid Rhaglen Rhannu Pŵer Cofrestrwch ar gyfer sesiwn wybodaeth erbyn 8fed Ebrill Awst 2022 Ar draws y Deyrnas Unedig
Cadw Fynd: Cronfa Gweithredu Cymdeithasol Ieuenctid Rhaglen Rhannu Pŵer Cofrestrwch ar gyfer sesiwn wybodaeth erbyn 10fed Mehefin Awst 2022  Ar draws y Deyrnas Unedig
Hanfodion Brys (AR GAU) Mae’r rhaglen yn darparu eitemau sydd yn cwrdd ag anghenion mwyaf sylfaenol plant Parhaus Parhaus Ar draws y Deyrnas Unedig

 

Sut rydych chi’n helpu i wella bywydau plant

Bydd deall sut mae BBC Plant mewn Angen yn helpu i wella bywydau plant yn eich helpu chi i drafod eich prosiect â ni. Drwy siarad yn glir am eich gweithgareddau a sut maen nhw’n gwneud gwahaniaeth sy’n gwella bywydau plant, rydych chi’n ein helpu ni i ddeall yn well – wrth wneud penderfyniad am eich cais – beth yw’ch bwriad. Yn bwysicach na hynny, ar ôl i chi gael grant, bydd hynny’n ein helpu ni i siarad â chi am ddatblygiad eich prosiect a’i effaith gadarnhaol barhaus ar fywydau plant.

Wrth ddweud wrthym ni sut bydd eich prosiect yn gwella bywydau plant, gofynnwn i chi sôn am y canlynol:

 • Yr anfanteision sy’n wynebu’r plant a’r bobl ifanc rydych chi’n eu helpu, a sut mae’r anfanteision hynny’n effeithio ar eu bywyd.
 • Beth fydd eich prosiect yn ei wneud, a sut bydd ei weithgareddau’n helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau plant.
 • Y tri gwahaniaeth pwysicaf y bydd eich prosiect yn eu gwneud a fydd yn gwella bywydau plant. Y rhan yma o’ch cais sydd fwyaf o ddiddordeb i ni. Os byddwch chi’n cael grant, gofynnir i chi adrodd yn ôl yn fanwl ar hynny.
 • Ar gyfer pob gwahaniaeth y bydd eich prosiect yn ei wneud, dylech fod yn gryno a sôn am un newid arwyddocaol yn unig. Peidiwch â rhoi rhestr o wahaniaethau na newidiadau.
 • Bydd y gwahaniaeth yn digwydd tra byddwch chi mewn cysylltiad â’r plant rydych chi’n eu helpu. Gall fod yn newid bach neu’n un parhaol.
 • Defnyddiwch iaith newid yn eich disgrifiadau, e.e. gwella sgiliau bywyd, cynyddu hunanbarch, lleihau trallod.
 • Dim ond am y gwahaniaeth penodol y byddwch chi’n ei wneud mae angen i chi sôn, er enghraifft, ‘gwella perthnasoedd teuluol’, ac nid y bloc(iau) adeiladu maen nhw’n eu cryfhau, yn yr achos hwn, ‘perthnasoedd cadarnhaol’.
I gael rhagor o wybodaeth am ein Strategaeth a’n rhaglenni Dysgu, cliciwch yma.
addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1