Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

A young boy and a Warrington Wolves rugby player smiling in the rain

Gwnewch Gais am Grant

Dilynwch y tri cham syml isod i wneud cais am arian gennym:

 • 1

  Darllen

  am ein prosesau, cymhwysedd a'n strategaeth dyrannu grantiau.

 • 2

  Dewis

  pa grant rydych yn dymuno gwneud cais amdano.

 • 3

  Gwneud cais

  gan ddilyn ein canllawiau manwl, isod.

Darllen

Yn aml, mae gennym sawl rhaglen gyllid ar agor ar unrhyw adeg. Cyn i chi wneud cais, mae’n bwysig eich bod yn dewis yr un sy’n iawn i chi ac i’ch sefydliad. Cliciwch ar y botymau isod i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglenni cyllid sydd ar agor ar hyn o bryd.

 

Dewis

Yn aml, mae gennym sawl rhaglen gyllid ar agor ar unrhyw adeg. Cyn i chi wneud cais, mae’n bwysig eich bod yn dewis yr un sy’n iawn i chi ac i’ch sefydliad. Cliciwch ar y botymau isod i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglenni cyllid sydd ar agor ar hyn o bryd.

Gwneud cais

Mae llawer o wybodaeth am ein polisïau a’n cyllid ar ein gwefan, yn ogystal â’r cwestiynau mwyaf cyffredin. Cliciwch isod i gael gafael ar yr wybodaeth a fydd, yn ein barn ni, yn eich helpu fwyaf gyda’ch cais.

I wneud cais, ewch naill ai i’n tudalennau rhaglen Grantiau Prosiect neu Grantiau Craidd

Ein Strategaeth Dyrannu Grantiau 2022-2025

Yn BBC Plant mewn Angen, mae plant a phobl ifanc wrth galon yr hyn rydyn ni’n ei wneud. Ar ôl digwyddiadau’r blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi datblygu uchelgais elusennol a strategaeth dyrannu grantiau newydd. Mae’r strategaeth hon yn canolbwyntio ar ein hegwyddorion canlynol:

 • Rhannu pŵer gyda phlant a phobl ifanc
 • Gweithredu mewn dull hyblyg
 • Defnyddio ein llais i feithrin ymwybyddiaeth ac empathi ynghylch materion
 • Meithrin partneriaethau i ddod â chymunedau a buddsoddwyr at ei gilydd

Fel rhan o hyn, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau sylweddol i’n model dyrannu grantiau:

 • Byddwn yn parhau i gynnig cyllid sy’n seiliedig ar brosiectau, yn yr un modd â’r gorffennol.
 • Byddwn yn cynnig cyllid ar gyfer costau craidd (sefydliadol) fel ffrwd grantiau ar wahân.
 • Yn ystod gwanwyn 2023, byddwn yn lansio ffrwd gyllido ar gyfer sefydliadau llai sy’n dod i’r amlwg. Mae’r ffrwd hon wedi’i hanelu at sefydliadau a allai fod angen mwy o gefnogaeth i gael gafael ar ein cyllid.

Dim ond ar gyfer un o’r ffrydiau hyn y bydd sefydliadau’n gallu gwneud cais bob blwyddyn. Dylai eich sefydliad ddewis pa ffrwd sydd fwyaf addas ar gyfer eich gwaith a byddwn yn darparu gwybodaeth fanylach amdanynt dros y misoedd nesaf. Byddwn hefyd yn rhoi rhagor o fanylion am ein blaenoriaethau cyllido ar lefel leol a rhanbarthol.

I ddarllen mwy am ein Strategaeth Grantiau newydd ar gyfer 2022-2025, cliciwch ar un o’r dolenni isod. Yno, cewch weld ein strategaeth grantiau newydd, yn ogystal â fersiwn a luniwyd gan blant a phobl ifanc. Mae’r rhain yn tynnu sylw at ein hegwyddorion, ein dylanwad a’n model cyllido.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1