Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Beth yw’r meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol a thematig i ni ar lefel leol?

Mae BBC Plant mewn Angen yn gweithio ledled y DU gyda thimau dyfarnu grantiau lleol, gan ddefnyddio gwaith ymchwil sy’n berthnasol i’r ardal leol a thrafod gyda’r sector.

Rydym yn ariannwr eang iawn ac yn awyddus i wneud yn siŵr ein bod yn cefnogi prosiectau sy’n cyrraedd plant a phobl ifanc difreintiedig sydd ddim yn cael eu cynrychioli’n gryf drwy ein cyllid.

Mae meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol a thematig yn ein helpu i sicrhau portffolio cynhwysfawr a chynhwysol o grantiau, gan gynrychioli amrywiaeth cymunedau ac anghenion ledled y DU.

Gellir disgrifio meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol fel ardaloedd sydd â lefelau uchel o blant a phobl ifanc sy’n byw mewn tlodi, wedi’u mapio yn erbyn BBC Plant mewn Angen a buddsoddiad arall yn yr ardal honno.

Mae meysydd sydd o ddiddordeb thematig yn deillio o’n gwaith ymchwil, ein buddsoddiad presennol a’n gwybodaeth am y seilwaith ar lefel leol.

Ni fwriedir i ddiddordeb daearyddol na thematig fod yn rhwystr i gyrff sy’n gwneud cais i BBC Plant mewn Angen.

Mae meysydd o ddiddordeb yn rhan o gynlluniau gweithredu lleol, yn sail i’n trafodaethau gyda’r sector, ac yn ein helpu i adnabod problemau a rhwystrau i fynediad ar lefel leol.

Rydym yn awyddus i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ddim yn cael eu cynrychioli’n deg yn ein portffolio ar lefel leol.

Mae’r cyd-destun cyllido yn newid, ac mae’r sector yn gweithredu mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym. Rydym yn monitro ac yn profi’r meysydd sydd o ddiddordeb i ni’n rheolaidd, a byddwn yn addasu er mwyn ymateb i’r amgylchedd sy’n newid, gan ddefnyddio gwaith dadansoddi a thrafodaethau gyda’r sector.

 

Sut rydym yn adnabod y meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol a thematig?

 

  • Rydym yn edrych ar ble mae’r prosiectau rydym yn eu hariannu ar hyn o bryd yn cyflawni
  • Rydym yn edrych ar y rhwystrau y mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu
  • Rydym yn gwrando ac yn gweithredu ar leisiau amrywiol plant a phobl ifanc
  • Rydym yn gwrando ar gyrff yn y sector sy’n dweud wrthym am anghenion presennol plant a phobl ifanc a’r rhai sy’n dod i’r amlwg
  • Rydym yn gwrando ar brofiadau bywyd ac ymarfer
  • Rydym yn edrych ar y cyd-destun cyllido ehangach, ar bolisïau’r llywodraeth ac ar ymchwil leol
  • Rydym yn ystyried beth sy’n cyd-fynd orau â’n strategaeth dyrannu grantiau
  • Rydym yn cydnabod bod darlun cymhleth o amrywiadau rhanbarthol ar draws y pedair gwlad, gan gynnwys amrywiadau ar lefel ward, a bod anghenion mewn ardaloedd sydd fel arall i bob golwg yn cael eu gwasanaethu’n dda.

Sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon?

 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y berthynas gyda’r rheini sy’n derbyn grantiau, ymgeiswyr a chyllidwyr eraill.

Rydym am fod yn fwy tryloyw drwy siarad yn allanol am y meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol a thematig i ni, gan eu bod yn rhan annatod o gynlluniau gweithredu lleol.

Er y gallai cais fod yn berthnasol i feysydd sydd o ddiddordeb daearyddol neu thematig, nid yw hyn yn golygu y bydd cyllid yn cael ei ddyrannu’n awtomatig i’r ymgeisydd hwnnw.

Rydym yn ystyried sawl peth wrth ddyrannu cyllid, gan gynnwys:

  • Tystiolaeth o’r angen am y cyllid
  • Y gwahaniaeth y gallai’r gwaith ei wneud i blant a phobl ifanc
  • Tystiolaeth bod y corff mewn sefyllfa dda i gyflawni’r prosiect
  • Tystiolaeth o gynnwys plant a phobl ifanc wrth siapio’r prosiect
  • Tystiolaeth o waith cynllunio prosiect da
  • Beth sy’n cyd-fynd orau â’r rhaglen gyllido
  • Ffocws cryf ar blant yn y cais

Dylai ceisiadau ein helpu i gyflawni ein blaenoriaethau sefydliadol, a bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud yn lleol ac ar lefel y DU, wedi’u hategu gan wybodaeth leol a gwaith y Tîm Mewnwelediad.

LLOEGR

Meysydd o Ddiddordeb Thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n cael eu hecsbloetio’n droseddol ac y mae trais ieuenctid difrifol yn effeithio arnynt; plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o’r system gofal; plant a phobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl a gweithgareddau sy’n galluogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy gynnig mwy o gyfleoedd cyflogaeth.

Meysydd o Ddiddordeb Daearyddol:

Prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yn Salford a Bury (Manceinion Fwyaf), Barnsley (De Swydd Efrog), Tees Valley, Burnley a Pendle (Swydd Gaerhirfryn), Sunderland (Tyne a Wear), Kirklees a Calderdale (Gorllewin Swydd Efrog) a County Durham.

Meysydd o Ddiddordeb Thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n cael problemau gyda’u hiechyd meddwl neu eu lles emosiynol, a’r rheini sydd wedi/yn wynebu trais domestig gartref.

Meysydd o Ddiddordeb Daearyddol:

Prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yn Derby, Dudley, Norfolk, Swydd Gaerwrangon.

Meysydd o Ddiddordeb Thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, a phlant a theuluoedd sy’n byw mewn llety ansefydlog, anaddas neu dros dro.

Meysydd o Ddiddordeb Daearyddol:

Prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yn Barking a Dagenham, Bexley, Brent, Ealing, Enfield, Greenwich, Harrow, Havering, Hillingdon, Merton, Newham a Redbridge.

Meysydd o Ddiddordeb Thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc o gymunedau sy’n profi anghydraddoldeb hiliol, plant a phobl ifanc o gymunedau LHDTC+, plant a phobl ifanc sydd wedi cael profedigaeth a phlant a phobl ifanc sy’n cael eu hecsbloetio’n droseddol (neu’n wynebu risg o hynny).

Meysydd o Ddiddordeb Daearyddol:

Prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yn Folkestone a Hythe, Havant, Dartford, Gravesham, Wealden a Gosport.

Meysydd o Ddiddordeb Thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys cefnogi plant a phobl ifanc o gymunedau sy’n profi anghydraddoldeb hiliol. Mae’r meysydd thematig sy’n gysylltiedig â chyrhaeddiad daearyddol yn cynnwys prosiectau a chyrff sy’n gweithio i fynd i’r afael ag effaith tlodi ac amddifadedd yng Nghernyw; a phlant a phobl ifanc sy’n ddigartref yng Nghernyw a Torbay.

Meysydd o Ddiddordeb Daearyddol:

Prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yn Fforest y Ddena, Dorset (Weymouth a Portland), Ddwyrain Devon, Torbay, Canol Dyfnaint a Teignbridge.

YR ALBAN

Meysydd o Ddiddordeb Thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Ein nod yw cefnogi’r cyrff hynny sy’n cynrychioli amrywiaeth plant a phobl ifanc sy’n byw yn yr Alban. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys cyrff sydd â phrofiad o gefnogi plant a phobl ifanc o gymunedau sy’n profi anghydraddoldeb hiliol, mewn gwasanaethau blynyddoedd cynnar, iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc anabl a’r rheini mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell, a galluogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial.

Meysydd o Ddiddordeb Daearyddol:

Prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw mewn ardaloedd gwledig a chymunedau ar yr ynysoedd, gan gynnwys Ucheldiroedd yr Alban, Swydd Aberdeen, Shetland, Perth a Kinross, a Dumfries a Galloway, sy’n unig, yn methu cael mynediad at wasanaethau a chymorth, ac yn wynebu mwy o dlodi wrth i ble maent yn byw ddwysáu effaith y cynnydd mewn costau byw.

CYMRU

Meysydd o Ddiddordeb Thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yng Nghymru ar yn cynnwys prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd (neu sydd wedi bod) yn gysylltiedig ag ymddygiad troseddol; plant a phobl ifanc sydd â rhiant yn y carchar, a’r rheini sy’n byw mewn ardaloedd lle mae mynediad ac arwahanrwydd yn golygu heriau ychwanegol wrth gysylltu â gwasanaethau a chymorth. Mae enghreifftiau o’r heriau hyn yn cynnwys pellter corfforol, trafnidiaeth a chysylltedd digidol.

Meysydd o Ddiddordeb Daearyddol:

Prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yn siroedd Caerffili, Sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf, Bro Morgannwg ac Ynys Môn.

GOGLEDD IWERDDON

Meysydd o Ddiddordeb Thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Ein nod yw cefnogi’r cyrff sy’n cynrychioli amrywiaeth plant a phobl ifanc sy’n byw yng Ngogledd Iwerddon. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys cyrff sydd â phrofiad o gefnogi plant a phobl ifanc sy’n profi anghydraddoldeb hiliol, gwasanaethau blynyddoedd cynnar, iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc anabl, plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o’r system gofal a’r rheini sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell, gryn bellter o gymorth prif ffrwd.

Meysydd o Ddiddordeb Daearyddol:

Prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw mewn wardiau yn Strabane, Newry a Mourne, Canol a Dwyrain Antrim a Fermanagh.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1