Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Beth yw’r meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol a thematig i ni ar lefel leol?

Mae BBC Plant mewn Angen yn gweithio ledled y DU gyda thimau dyfarnu grantiau lleol, gan ddefnyddio gwaith ymchwil sy’n berthnasol i’r ardal leol a thrafod gyda’r sector.

Rydym yn ariannwr eang iawn ac yn awyddus i wneud yn siŵr ein bod yn cefnogi prosiectau sy’n cyrraedd plant a phobl ifanc difreintiedig sydd ddim yn cael eu cynrychioli’n gryf drwy ein cyllid.

Mae meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol a thematig yn ein helpu i sicrhau portffolio cynhwysfawr a chynhwysol o grantiau, gan gynrychioli amrywiaeth cymunedau ac anghenion ledled y DU.

Gellir disgrifio meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol fel ardaloedd sydd â lefelau uchel o blant a phobl ifanc sy’n byw mewn tlodi, wedi’u mapio yn erbyn BBC Plant mewn Angen a buddsoddiad arall yn yr ardal honno.

Mae meysydd sydd o ddiddordeb thematig yn deillio o’n gwaith ymchwil, ein buddsoddiad presennol a’n gwybodaeth am y seilwaith ar lefel leol.

Ni fwriedir i ddiddordeb daearyddol na thematig fod yn rhwystr i gyrff sy’n gwneud cais i BBC Plant mewn Angen.

Mae meysydd o ddiddordeb yn rhan o gynlluniau gweithredu lleol, yn sail i’n trafodaethau gyda’r sector, ac yn ein helpu i adnabod problemau a rhwystrau i fynediad ar lefel leol.

Rydym yn awyddus i gyrraedd plant a phobl ifanc sydd ddim yn cael eu cynrychioli’n deg yn ein portffolio ar lefel leol.

Mae’r cyd-destun cyllido yn newid, ac mae’r sector yn gweithredu mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym. Rydym yn monitro ac yn profi’r meysydd sydd o ddiddordeb i ni’n rheolaidd, a byddwn yn addasu er mwyn ymateb i’r amgylchedd sy’n newid, gan ddefnyddio gwaith dadansoddi a thrafodaethau gyda’r sector.

 

Sut rydym yn adnabod y meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol a thematig?

 

  • Rydym yn edrych ar ble mae’r prosiectau rydym yn eu hariannu ar hyn o bryd yn cyflawni
  • Rydym yn edrych ar y rhwystrau y mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu
  • Rydym yn gwrando ac yn gweithredu ar leisiau amrywiol plant a phobl ifanc
  • Rydym yn gwrando ar gyrff yn y sector sy’n dweud wrthym am anghenion presennol plant a phobl ifanc a’r rhai sy’n dod i’r amlwg
  • Rydym yn gwrando ar brofiadau bywyd ac ymarfer
  • Rydym yn edrych ar y cyd-destun cyllido ehangach, ar bolisïau’r llywodraeth ac ar ymchwil leol
  • Rydym yn ystyried beth sy’n cyd-fynd orau â’n strategaeth dyrannu grantiau
  • Rydym yn cydnabod bod darlun cymhleth o amrywiadau rhanbarthol ar draws y pedair gwlad, gan gynnwys amrywiadau ar lefel ward, a bod anghenion mewn ardaloedd sydd fel arall i bob golwg yn cael eu gwasanaethu’n dda.

Sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon?

 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y berthynas gyda’r rheini sy’n derbyn grantiau, ymgeiswyr a chyllidwyr eraill.

Rydym am fod yn fwy tryloyw drwy siarad yn allanol am y meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol a thematig i ni, gan eu bod yn rhan annatod o gynlluniau gweithredu lleol.

Er y gallai cais fod yn berthnasol i feysydd sydd o ddiddordeb daearyddol neu thematig, nid yw hyn yn golygu y bydd cyllid yn cael ei ddyrannu’n awtomatig i’r ymgeisydd hwnnw.

Rydym yn ystyried sawl peth wrth ddyrannu cyllid, gan gynnwys:

  • Tystiolaeth o’r angen am y cyllid
  • Y gwahaniaeth y gallai’r gwaith ei wneud i blant a phobl ifanc
  • Tystiolaeth bod y corff mewn sefyllfa dda i gyflawni’r prosiect
  • Tystiolaeth o gynnwys plant a phobl ifanc wrth siapio’r prosiect
  • Tystiolaeth o waith cynllunio prosiect da
  • Beth sy’n cyd-fynd orau â’r rhaglen gyllido
  • Ffocws cryf ar blant yn y cais

Dylai ceisiadau ein helpu i gyflawni ein blaenoriaethau sefydliadol, a bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud yn lleol ac ar lefel y DU, wedi’u hategu gan wybodaeth leol a gwaith y Tîm Mewnwelediad.

LLOEGR

Hoffem weld rhagor o geisiadau am ddarpariaeth gwaith ieuenctid ar draws Gogledd Lloegr a gwaith sy’n bwydo plant a phobl ifanc ochr yn ochr â’r gweithgareddau a ddarperir.

Meysydd sydd o ddiddordeb thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu hecsbloetio’n droseddol ac y mae trais ieuenctid difrifol yn effeithio arnynt; plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal; plant a phobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl a gweithgareddau sy’n galluogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy gynnig mwy o gyfleoedd addysg neu gyflogaeth.

Meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol:

Prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yn Bolton a Rochdale (Manceinion Fwyaf), Burnley a Pendle (Swydd Gaerhirfryn), Bradford, Kirklees a Calderdale (Gorllewin Swydd Efrog), Newcastle upon Tyne (Tyne a Wear), St Helens (Glannau Mersi), Sunderland (Tyne a Wear) a Tees Valley

Meysydd sydd o ddiddordeb thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan gam-drin domestig, plant a phobl ifanc o gymunedau LHDTC+, gwasanaethau blynyddoedd cynnar a phlant a phobl ifanc o gymunedau Sipsiwn, Roma neu Deithwyr.

Meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol:

Prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yn Dudley, Gogledd Solihull a Sandwell.

Meysydd sydd o ddiddordeb thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, a phlant a theuluoedd sy’n byw mewn llety ansefydlog, anaddas neu dros dro.

Meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol:

Prosiectau a chyrff sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yn Barking a Dagenham, Bexley, Brent, Ealing, Enfield, Greenwich, Harrow, Havering, Hillingdon, Merton, Newham a Redbridge.

Meysydd sydd o ddiddordeb thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc o gymunedau sy’n dioddef anghydraddoldeb hiliol, plant a phobl ifanc o gymunedau LHDTC+, plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, gweithgareddau sy’n galluogi pobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy gynnig mwy o gyfleoedd addysg neu gyflogaeth yn ogystal â phlant a phobl ifanc sydd â chyfrifoldebau gofalu.

Meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol:

Prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yn Ashford, Folkestone a Hythe, Havant, Gosport, Gravesham a Rother.

Meysydd sydd o ddiddordeb thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys cefnogi plant a phobl ifanc o gymunedau sy’n dioddef anghydraddoldeb hiliol, gweithgareddau sy’n galluogi plant a phobl ifanc i oresgyn rhwystrau i’w haddysg a’r rheini sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac arfordirol lle mae mynediad ac arwahanrwydd yn golygu heriau ychwanegol wrth gysylltu â gwasanaethau a chymorth. Mae enghreifftiau o’r heriau hyn yn cynnwys pellter corfforol, trafnidiaeth, a chysylltedd digidol.

Meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol:

Prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yn Nwyrain Dyfnaint, Caerloyw, Canol Dyfnaint a Plymouth.

YR ALBAN

Yn sail i’n gwaith yn yr Alban mae cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd daearyddol.

Meysydd sydd o ddiddordeb thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni yn yr Alban ar hyn o bryd yn cynnwys prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi: plant oed cyn ysgol, sy’n cael eu heffeithio’n arbennig gan ansicrwydd bwyd; meithrin hyder a dyhead bechgyn a dynion ifanc rhwng 14 a 18 oed; plant a phobl ifanc o gymunedau ethnig Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig eraill a phlant a phobl ifanc anabl.

Meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol:

Y meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol i ni ar hyn o bryd yw’r prosiectau a’r mudiadau hynny sy’n cefnogi plant a phobl ifanc mewn cymunedau gwledig ac ynysoedd anghysbell Dosbarthiad Dinesig Gwledig Llywodraeth yr Alban 2020 lle mae eu lleoliad yn golygu heriau ychwanegol wrth gael gafael ar wasanaethau a chymorth.

CYMRU

Meysydd sydd o ddiddordeb thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yng Nghymru ar yn cynnwys prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc yn y system cyfiawnder troseddol a’r rheini sy’n byw mewn ardaloedd lle mae mynediad ac arwahanrwydd yn golygu heriau ychwanegol wrth gysylltu â gwasanaethau a chymorth. Mae enghreifftiau o’r heriau hyn yn cynnwys pellter corfforol, trafnidiaeth, a chysylltedd digidol.

Meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol:

Prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw yng Nghaerffili, Sir Ddinbych a Sir Fynwy

GOGLEDD IWERDDON

Meysydd o Ddiddordeb Thematig:

Rydym yn cydnabod natur groestoriadol llawer o’r materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc, a’r darlun cymhleth o anghenion sy’n bodoli mewn gwahanol ardaloedd. Mae’r meysydd sydd o ddiddordeb thematig i ni ar hyn o bryd yn cynnwys mudiadau sydd â phrofiad o gefnogi plant a phobl ifanc sy’n dioddef anghydraddoldeb hiliol, plant a phobl ifanc sydd newydd setlo o gymunedau ffoaduriaid a cheiswyr lloches, gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar, plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, plant a phobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig a phlant a phobl ifanc y mae trais yn effeithio arnynt gan gynnwys merched ifanc.

Meysydd sydd o ddiddordeb daearyddol:

Prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw mewn wardiau yn Strabane, Newry Mourne a Down, Canol a Dwyrain Antrim, Fermanagh ac Omagh.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1