Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

A group of smiling children wearing martial arts uniforms in a gym.

Grantiau

Gwnewch Gais am Grant

Rhaglen Grant Camau Nesaf COVID-19

Diweddarwyd Ddiwethaf: 10/06/2020

Nod BBC Plant mewn Angen yw parhau i gefnogi plant a phobl ifanc ledled y DU sydd o dan anfantais. Yn sgil pandemig COVID-19, rydym wedi rhoi’r gorau i gynnig Rhaglenni ein Grantiau Bach a’n Prif Grantiau arferol am y tro.

Roeddem am ganolbwyntio ein hymdrechion ar raglenni ymateb cyflymach, gan gynnwys:

 • Hanfodion Brys i deuluoedd a phlant ag anghenion critigol, fel gwely i gysgu ynddo a phopty i roi pryd poeth iddyn nhw
 • Rhaglen Grantiau Hybu 2020 ar gyfer y deiliaid grant presennol. Mae hyn yn galluogi sefydliadau i addasu a newid yn gyflym i gwrdd ag anghenion plant a phobl ifanc.

Rydym hefyd wedi defnyddio’r amser hwn i wneud y canlynol:

 • Darganfod mwy am yr anghenion sy’n dod i’r amlwg yn y sector
 • Gwrando ar brofiadau plant a phobl ifanc
 • Parhau i drafod gyda chyllidwyr eraill.

Yn ystod y cyfnod hwn o bwysau mawr, roeddem am wneud yn siŵr ein bod yn defnyddio’r wybodaeth hon, ac yn parhau i’w defnyddio, er mwyn i ni allu addasu fel cyllidwr.

Rydym yn ymwybodol o’r angen am adnoddau ychwanegol i sefydliadau allu addasu felly rydym yn lansio rhaglen Camau Nesaf COVID-19. Bydd yn eich helpu i gyrraedd plant a phobl ifanc dan anfantais a pharhau i fodloni eu hanghenion. Rydym ni’n arbennig o awyddus i gefnogi’r bobl ifanc y mae’r pandemig yn effeithio’n anghymesur arnynt.

Rydym yn gwybod bod y sefyllfa bresennol yn newid drwy’r amser. Mae rhagfynegi sut gallai COVID-19 effeithio ar eich gwaith dros y 18 mis nesaf yn heriol.  Mae’n bosibl y bydd eich sefydliad yn gwneud y canlynol:

 • Adolygu ei arferion gweithio
 • Dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio
 • Addasu er mwyn mynd i’r afael ag anghenion plant a phobl ifanc nawr ac yn y dyfodol.

Nod rhaglen Camau Nesaf COVID-19 yw rhoi cyllid i chi allu ymateb yn effeithiol ac yn hyblyg i’r newidiadau hyn. Rydym am eich gweld yn gallu parhau i fodloni anghenion plant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod hwn.

Yn sgil hynny rydym wedi estyn y math o geisiadau y byddwn yn ei dderbyn dros dro. Rydym yn annog ceisiadau ar gyfer y canlynol:

 • Cyflawni’r prosiect
 • Atebion creadigol i ddarparu gwasanaethau y mae mawr eu hangen
 • Sefydlogrwydd a chefnogaeth y sefydliad

Mae BBC Plant mewn Angen yn falch o fod yn rhan o’r Glymblaid Amrywiaeth, Tegwch a Chynhwysiant (DEI). Grŵp o gyllidwyr ledled y DU yw hwn sy’n ceisio sicrhau ein bod yn fwy teg yn y ffordd rydym yn ariannu ac yn gweithredu.  Bydd yr egwyddorion canlynol yn sail i’n rhaglen Camau Nesaf:

 • Rydym yn cydnabod mai’r rhai sydd â phrofiad byw uniongyrchol, anghyfiawnder neu anghydraddoldebau yw’r rhai gorau i arwain newid. Maent yn gallu cyrraedd cymunedau ar lawr gwlad sy’n ymddiried ynddynt. Maent yn chwarae rhan hanfodol mewn ymateb effeithiol.
 • Mae’r argyfwng coronafeirws yn effeithio’n anghymesur ar grwpiau penodol yn y gymdeithas. Mae hyn oherwydd anghydraddoldebau strwythurol hirdymor ar lefelau iechyd, cymdeithasol ac economaidd. Mae pob un o’r grwpiau hyn angen cymorth ychwanegol sydd wedi’i deilwra.

Rydym yn gwybod bod y pandemig yn effeithio’n anghymesur ar rai cymunedau, fel pobl anabl a chymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Rydym yn annog sefydliadau a arweinir gan bobl yn y cymunedau hynny i wneud cais.

Bydd yn rhaid i bob cais ddangos sut y bydd yr arian hwn yn gwneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc yn ystod yr argyfwng hwn.

Rydym yn disgwyl y bydd y galw am y gronfa hon yn fwy na’r arian sydd ar gael, a dim ond cyfran o’r ceisiadau fydd yn llwyddiannus. Y dyddiad cau ar gyfer y rhaglen hon yw 1 Gorffennaf 2020. Byddwn yn asesu eich ceisiadau yn y drefn rydym yn eu derbyn, a byddwn yn cadw llygad ar y galw. Efallai y bydd angen i ni gymryd camau i’n helpu i reoli nifer y ceisiadau sy’n dod i law, a byddwn yn rhoi gwybod i chi am hynny.

Bydd y rhaglen Camau Nesaf COVID-19 yn agor ar gyfer ceisiadau ddydd Mercher 10 Mehefin 2020. Bydd yn galluogi sefydliadau i wneud cais am hyd at £80,000 dros gyfnod o 18 mis. Cyfeiriwch at ein Meini Prawf Cymhwysedd ac Ariannu i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen hon.

Darllenwch ragor i ddarganfod mwy am raglenni grantiau BBC Plant mewn Angen

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingssharesocial-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1