Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

We changed our Privacy Policy and our Cookie Policy in April 2021. Click here to find out more about what changed.

A young boy and a Warrington Wolves rugby player smiling in the rain

Grantiau

Gwnewch Gais am Grant

Gwneud cais am grant

Mae BBC Plant mewn Angen yn dyfarnu cyllid ar draws nifer o raglenni. Fel bob amser, mae galw mawr am ein cyllid, ac rydym eisiau sicrhau bod ein cyllid yn cyrraedd pob rhan o’r Deyrnas Unedig. Cafodd ein rhaglenni diweddar bum gwaith yn fwy o geisiadau ar gyfartaledd nag y gallem eu cyllido. Cofiwch ystyried ein canllawiau’n ofalus cyn gwneud cais.

Ein rhaglenni ariannu:

(Rydym ar gau ar gyfer ceisiadau newydd – Gwiriwch yn ôl yn y dyfodol am ddiweddariadau)
Y Rhaglen

 

Maes y Rhaglen

 

Dyddiad Cau’r Rhaglen Cyhoeddi’r Penderfyniadau Y Lleoliad
Grantiau Bychain (AR GAU) Cyllid eang (3 blynedd) 11.30am, Hydref 6 2021 Chwefror 2022 Ar draws y Deyrnas Unedig
Prif Grantiau (AR GAU)

Cyllid eang (3 blynedd) 11.30am, Awst 23, 2021 Diwedd Ionawr 2022 Ar draws y Deyrnas Unedig

I gael gwybodaeth am ein grantiau ar gyfer unigolion, edrychwch ar ein rhaglen Hanfodion Brys (Emergency Essentials).

Sut rydych chi’n helpu i wella bywydau plant

Bydd deall sut mae BBC Plant mewn Angen yn helpu i wella bywydau plant yn eich helpu chi i drafod eich prosiect â ni. Drwy siarad yn glir am eich gweithgareddau a sut maen nhw’n gwneud gwahaniaeth sy’n gwella bywydau plant, rydych chi’n ein helpu ni i ddeall yn well – wrth wneud penderfyniad am eich cais – beth yw’ch bwriad. Yn bwysicach na hynny, ar ôl i chi gael grant, bydd hynny’n ein helpu ni i siarad â chi am ddatblygiad eich prosiect a’i effaith gadarnhaol barhaus ar fywydau plant.

Wrth ddweud wrthym ni sut bydd eich prosiect yn gwella bywydau plant, gofynnwn i chi sôn am y canlynol:

  • Yr anfanteision sy’n wynebu’r plant a’r bobl ifanc rydych chi’n eu helpu, a sut mae’r anfanteision hynny’n effeithio ar eu bywyd.
  • Beth fydd eich prosiect yn ei wneud, a sut bydd ei weithgareddau’n helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau plant.
  • Y tri gwahaniaeth pwysicaf y bydd eich prosiect yn eu gwneud a fydd yn gwella bywydau plant. Y rhan yma o’ch cais sydd fwyaf o ddiddordeb i ni. Os byddwch chi’n cael grant, gofynnir i chi adrodd yn ôl yn fanwl ar hynny.
  • Ar gyfer pob gwahaniaeth y bydd eich prosiect yn ei wneud, dylech fod yn gryno a sôn am un newid arwyddocaol yn unig. Peidiwch â rhoi rhestr o wahaniaethau na newidiadau.
  • Bydd y gwahaniaeth yn digwydd tra byddwch chi mewn cysylltiad â’r plant rydych chi’n eu helpu. Gall fod yn newid bach neu’n un parhaol.
  • Defnyddiwch iaith newid yn eich disgrifiadau, e.e. gwella sgiliau bywyd, cynyddu hunanbarch, lleihau trallod.
  • Dim ond am y gwahaniaeth penodol y byddwch chi’n ei wneud mae angen i chi sôn, er enghraifft, ‘gwella perthnasoedd teuluol’, ac nid y bloc(iau) adeiladu maen nhw’n eu cryfhau, yn yr achos hwn, ‘perthnasoedd cadarnhaol’.
I gael rhagor o wybodaeth am ein Strategaeth a’n rhaglenni Dysgu, cliciwch yma.
addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1