Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

We have updated our Privacy Policy and our Cookie Policy. Click here to find out more about what has changed.

Safonau Gofynnol ar gyfer Dyfarnu Grantiau

Dyma’r safonau gofynnol y mae’n rhaid i sefydliad eu cyrraedd er mwyn bod yn gymwys i gael cyllid gan BBC Plant mewn Angen:

Bydd ceisiadau sy’n cyrraedd y safonau hyn yn cael eu hasesu. Er mwyn bod yn gymwys i gael grant, rhaid i gais fodloni amrywiaeth o feini prawf ychwanegol. Mae rhestr lawn o bolisïau ariannu BBC Plant mewn Angen ar gael yn ein Canllawiau A i Y. 

Llywodraethu

 • Corff Llywodraethu sy’n cynnwys tri aelod o leiaf (e.e. Ymddiriedolwyr neu, i gwmnïau, Cyfarwyddwyr). Os oes aelodau sy’n perthyn, rhaid cael aelod annibynnol bob amser
 • Mae’r Corff Llywodraethu’n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn o leiaf.
 • Os ydych yn talu aelodau o’r Corff Llywodraethu:
  • o rhaid cael cytundeb ysgrifenedig ffurfiol sy’n cynnwys manylion am hyn”
  • i elusennau sydd wedi cofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhaid i hyn fod yn y ddogfen lywodraethu neu ddogfen arall y cytunir arni gan y Comisiwn Elusennau neu’r Llysoedd
  • i Gwmnïau Buddiannau Cymunedol, rhaid i’r ddogfen lywodraethu gynnwys manylion clir am hyn
 • Mae’r dogfennau llywodraethu’n nodi’r canlynol yn glir:
  • Bod y sefydliad yn un nid-er-elw, neu fod ganddo gymal clir yn ei ddogfen lywodraethu yn sicrhau bod yr holl incwm yn cael ei gymhwyso at ddibenion y sefydliad, yn hytrach na chael ei ddosbarthu i aelodau, cyfranddalwyr neu berchnogion.
  • Nodau elusennol sy’n addas ar gyfer gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn y DU
  • Bod cymal diddymu/clo asedau ar waith, yn mynnu bod asedau’n cael eu dosbarthu i sefydliad sydd â nodau elusennol tebyg pe bai’r sefydliad yn cau
  • Rhaid i Gwmnïau Buddiannau Cymunedol gael clo asedau a rhaid i hwnnw enwi’r sefydliad dan sylw y bydd cyllid yn cael ei ddosbarthu iddo.

Ariannol

 • Darparu cyfrifon swyddogol, sy’n cynnwys datganiad incwm a mantolen, wedi’u llofnodi a’u dyddio gan Gadeirydd neu Drysorydd Corff Llywodraethu*, a’r rheini’n ddim mwy na 18 mis oed. Rhaid darparu esboniad os yw’r cyfrifon yn fwy na 18 mis oed. Rydym yn disgwyl i ddogfennau ddangos gweithgareddau cyfyngedig ac anghyfyngedig, ac arian wrth gefn

*Nid oes angen cyfrifon wedi’u llofnodi arnom gan elusennau sydd wedi cofrestru â Chomisiwn Elusennau Cymru a Lloegr. Rydym yn disgwyl i sefydliadau gymeradwyo eu cyfrifon yn ffurfiol o hyd, a rhaid i gopi wedi’i lofnodi fod ar gael yng nghyfeiriad cofrestredig yr elusen. Efallai y byddwn yn gofyn am y copi hwn.

 • Rhaid i’r cyfrifon ddangos bod eich sefydliad yn abl i dalu dyled

*Wrth hyn rydym yn golygu bod eich cyfrifon yn dangos nid ydych yn ddibynnol ar incwm dyfodol i ateb anghenion byr-dymor presenol h.y. mae eich asedau cyfredol yn ddigonol i gyflenwi eich ymrwymiadau.

 • Darparu rhagolwg ariannol os yw’r sefydliad yn ei 12-18 mis cyntaf o weithredu. Rhaid i’r rhagolwg gynnwys y canlynol o leiaf:
  • Incwm amcanol
  • Gwariant amcanol
  • Rhywfaint o waith cynllunio / eglurder ynghylch cynhyrchu incwm
 • Dylai’r sefydliad ddarparu tystiolaeth bod trafodiadau ariannol a thaliadau’n cael eu hadolygu gan ddau awdurdodwr taliadau nad oes cysylltiad rhyngddynt.

Diogelu

 • Mae polisi diogelu’r sefydliad yn enw’r sefydliad sy’n gwneud cais.
 • Mae arweinydd diogelu dynodedig yn y sefydliad.
 • Mae’r holl staff a gwirfoddolwyr sy’n cael cyswllt wyneb yn wyneb â phlant a phobl ifanc yn cael hyfforddiant diogelu:
  • Rhaid i’r hyfforddiant fod yn addas i natur y gwaith a rhaid ei adnewyddu’n rheolaidd.
  • Dylai’r hyfforddiant ymwneud â’r arferion diogelu gorau a chyflwyno gwybodaeth am bolisïau a gweithdrefnau diogelu’r sefydliad.
 • Mae’n rhaid i bawb sy’n gweithio gyda phlant gael archwiliadau cefndir perthnasol, h.y. gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, Disclosure Scotland neu Access NI. Mae hyn yn cynnwys yr holl staff, pwyllgor rheoli, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr sydd â mynediad uniongyrchol at blant. Rhaid adnewyddu’r archwiliadau’n rheolaidd.
 • Mae’r polisi Diogelu Plant yn cynnwys camau clir i’w cymryd os bydd digwyddiad neu ddatgeliad, gan gynnwys i bwy y dylid rhoi gwybod a sut mae cysylltu â nhw.
addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1