Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Close up of a girl's hand on her wheelchair in a group of volunteers

Cwestiynau Cyffredin

Y cwestiynau sy’n cael eu gofyn yn fwyaf aml ynghylch y broses gwneud cais am grant.

Pwy sy’n gallu ymgeisio am grant?

Rydym yn rhoi cyllid i sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais 18 oed ac iau sy’n byw yn y Deyrnas Unedig, Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Elusennau cofrestredig
 • Sefydliadau gwirfoddol gyda chymal nid er elw clir yn eu dogfennau llywodraethu
 • Ysgolion Arbennig
 • Eglwysi
 • Cwmnïau Buddiannau Cymunedol cyfyngedig trwy warant

Nid ydym yn ariannu cyrff llywodraeth leol, gan gynnwys cynghorau ar bob lefel. Nid ydym yn ariannu cyrff y GIG o gwbl.

Rydym yn disgwyl i bob sefydliad fod wedi cwrdd â’n safonau gofynnol ar gyfer dyfarnu grantiau.

Os ydych chi’n dal yn ansicr a all eich grŵp wneud cais am grant, cymerwch olwg ar ein Canllawiau A i Z neu cysylltwch  â ni

Mae grantiau ar gyfer plant a phobl ifanc unigol ar gael drwy ein Rhaglen Hanfodion Brys. Mae’r Rhaglen hon yn rhoi eitemau sy’n bodloni anghenion mwyaf sylfaenol plant i deuluoedd sy’n cael pethau’n anodd. Gallai hyn fod yn wely i gysgu ynddo, yn bopty i roi pryd poeth iddynt, neu’n ddillad mewn argyfwng. Felly, nid ydym yn derbyn ceisiadau i ddarparu cyllid lles fel arfer.

Mae’n bosibl y byddwn yn ystyried achos gan sefydliad mewn amgylchiadau eithriadol, os yw’n targedu cynulleidfa ehangach. Er enghraifft, sefydliad sy’n dymuno cynhyrchu pecynnau cychwynnol i bobl ifanc ddigartref.

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn ystyried ceisiadau i gefnogi eitem benodol i roi cymorth i blentyn y mae salwch yn effeithio arno.  Byddai’n rhaid i sefydliad cymwys gyflwyno’r cais hwn. Byddai’n rhaid iddynt allu ateb unrhyw gwestiwn am y plentyn a’i amgylchiadau

Gallwch wneud cais am gyllid gennym os yw’r rhan fwyaf o’r plant a phobl ifanc sy’n elwa ar y prosiect yn 18 oed neu iau. Mae’r cyfyngiad oedran hwn hefyd yn berthnasol i brosiectau sy’n gweithio gyda phobl ifanc anabl.

Dim ond y costau sy’n gysylltiedig â gweithio gyda’r bobl ifanc sy’n 18 oed neu iau y byddwn yn eu hariannu.

Cewch. Mae’n bosibl y bydd angen i chi ddangos:

 • Eich bod yn gallu cynllunio a darparu’r prosiect.
 • Y bydd y gweithgareddau neu’r gwasanaethau rydych yn bwriadu eu rhedeg yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc.

Dylech gyflwyno rhagolygon ariannol ar gyfer cyfnod o 12 mis gyda’ch cais yn hytrach na set o gyfrifon. Dylai eich rhagolwg gynnwys y canlynol o leiaf:

 • Incwm amcanol.
 • Gwariant amcanol.
 • Rhywfaint o waith cynllunio / eglurder ynghylch cynhyrchu incwm.

Rydym yn ceisio blaenoriaethu sefydliadau lleol, llai eu maint. O ganlyniad, anaml iawn y byddwn yn ariannu sefydliadau â throsiant blynyddol o fwy na £2m yn y flwyddyn ariannol gyflawn ddiweddaraf. Rydym yn deall bod rhai sefydliadau ag incwm uwch yn darparu gwaith hollbwysig i blant a phobl ifanc.

Mae’r rhain yn brosiectau neu’n wasanaethau lle mae’r plant a phobl ifanc sy’n elwa yn byw ar draws y DU. Er enghraifft, efallai fod eich prosiect neu eich gweithwyr wedi’u lleoli mewn un man, ond yn darparu gwasanaeth i blant a phobl ifanc ledled y wlad. Gallai hyn olygu darparu gwasanaeth wyneb yn wyneb, cynnig cymorth ar-lein neu dros y ffôn, neu blant yn teithio i leoliad i gymryd rhan. Os byddwch yn gwneud cais am waith ledled y DU, byddwn yn gofyn i chi roi gwybod i ni sut rydych am wneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd plant a phobl ifanc ym mhob rhan o’r DU.

 

Mae hynny’n dibynnu a yw eich chwaer-gangen wedi ei lleoli yn yr un wlad â chi.

Gall sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig gael un Prif Grant ac un Grant Bach ym mhob un o’r pedair gwlad (Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon).

Mae ein rheolau arferol o fewn pob gwlad yn berthnasol i ganghennau lleol sefydliad mwy o faint. Dim ond un Prif Grant ac un Grant Bach y gall yr elusen gyfan ei chynnal ar y tro.

Rydyn ni’n trin canghennau annibynnol sefydliadau cenedlaethol fel sefydliadau ar wahân. Mae gan ganghennau annibynnol eu cyfansoddiad eu hunain, eu pwyllgor rheoli eu hunain ac maen nhw’n gwbl gyfrifol am eu cyllid eu hunain. Gallwn dderbyn ceisiadau gan bob cangen.

Gallwch. Fe allwn ni gyllido ceisiadau gan grwpiau sy’n gweithio mewn partneriaeth. Mae’n rhaid i sefydliad enwebedig fod yn sefydliad arweiniol a gwneud y cais. Bydd ein rheolau arferol yn berthnasol i’r sefydliad arweiniol hwnnw. Dim ond un Prif Grant ac un Grant Bach y caiff y sefydliad ei dderbyn ar y tro, gan gynnwys y grant ar gyfer y prosiect partneriaeth.

Bydd y sefydliad arweiniol yn atebol yn gyfreithiol am:

 • reoli’r grant ac adrodd yn ôl
 • cyflawni prosiectau,
 • rheoli gweithwyr a gaiff eu cyllido gan y prosiect,
 • sicrhau bod y prosiect yn cyflawni ei ganlyniadau a nodwyd.

Dylai cytundeb partneriaeth fod yn ei le cyn y broses gwneud cais. Byddwn yn gofyn i chi grynhoi’r cytundeb yn y Ffurflen Gais.

Mae ceisiadau gan bartneriaethau yn ddarostyngedig i’r un canllawiau â cheisiadau eraill o ran statws y corff sy’n ymgeisio.

Ar gyfer beth ydych chi’n rhoi grantiau?

Rydyn ni’n cefnogi pobl sy’n deall anghenion plant a phobl ifanc difreintiedig. Rydyn ni’n disgwyl i sefydliadau roi lle canolog i wneud gwahaniaeth yn eu bywydau ym mhob gweithgaredd. Rydyn ni’n chwilio am brosiectau sy’n:

 • Mynd amdani a dangos yn glir sut y byddan nhw’n gwneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc.
 • Mynd i’r afael â’r heriau y mae plant a phobl ifanc yn eu hwynebu, cynyddu eu sgiliau a’u cydnerthedd, eu galluogi ac ymestyn eu dewisiadau o ran eu bywydau.
 • Cynnwys plant a phobl ifanc yng nghamau cynllunio, darparu a gwerthuso eu gwaith.
 • Awyddus i barhau i ddysgu am eu gwaith fel bod eu gallu i wneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc yn parhau i wella.

Rydym yn disgwyl bod gan sefydliadau:

 • Ffynonellau incwm amrywiol a rheolaeth ariannol gadarn;
 • Pwyllgor rheoli neu fwrdd ymddiriedolwyr o ddim llai na thri o bobl nad ydyn nhw’n perthyn, sydd ag amrywiaeth dda o brofiad; a’u bod yn
 • Cyrraedd ein safonau gofynnol ar gyfer dyfarnu grantiau.

Yn ein Rhaglen Grantiau Bach, rydym yn chwilio am brosiectau lle gall swm cymharol fach wneud gwahaniaeth mawr i blant a phobl ifanc.

Trowch at ein Canllawiau A i Z ar-lein i sicrhau nad ydych chi’n gwastraffu amser yn gwneud cais am bethau nad ydyn ni’n eu cyllido. Bydd y canllawiau’n rhoi manylion gwerthfawr i chi am ein polisïau. Mae rhai’n berthnasol i bob prosiect – er enghraifft, diogelu. Mae rhai’n bwysig ar gyfer rhai mathau o geisiadau – fel cynghori neu offer, er enghraifft.

Rydym yn diffinio ‘dan anfantais’ fel:

 • Salwch, trallod, cam-drin neu esgeulustod.
 • Unrhyw fath o anabledd.
 • Anawsterau ymddygiad neu seicolegol.
 • Byw mewn tlodi neu sefyllfaoedd o amddifadedd

Wrth wneud cais, mae angen i chi:

 • Ddangos bod y mwyafrif clir o’r plant a fydd yn elwa ar y grant dan anfantais.
 • Dweud wrthym am y plant a’r bobl ifanc y mae eich prosiect yn gweithio gyda nhw.
 • Disgrifio sut mae’r anfanteision y maent yn eu profi yn effeithio ar eu bywydau.
 • Disgrifio sut rydych chi’n cyrraedd y plant a’r bobl ifanc dan anfantais a all elwa fwyaf ar y prosiect.
 • Dweud wrthym sut y byddwch yn targedu’r plant a’r bobl ifanc anoddaf eu cyrraedd.

Byddwn yn eich annog i wneud cais am yr hyn sydd ei angen arnoch i redeg eich prosiect yn llwyddiannus, cyhyd â’ch bod yn gallu cyfiawnhau’r costau. Mae’n bwysig ymchwilio’n llawn i gostau rhedeg eich prosiect. Byddai’n syniad da siarad â sefydliadau tebyg sy’n darparu gwasanaethau tebyg i’ch helpu i ddeall pa gostau sy’n realistig.

Rhaglen Grantiau Bychain

Mae ein Rhaglen Grantiau Bychain ar gyfer grantiau hyd at ac yn cynnwys £10,000 y flwyddyn i gefnogi prosiectau am hyd at dair blynedd. Yr uchafswm o ran Grant Bach yw £30,000. Ni fyddwn yn asesu eich cais am Grant Bach os byddwch yn gofyn i ni am fwy na £10,000 mewn unrhyw flwyddyn.

Rhaglen Prif Grantiau

Mae ein Rhaglen Prif Grantiau ar gyfer grantiau dros £10,000 y flwyddyn i gefnogi prosiectau am hyd at dair blynedd. Nid oes cyfyngiad ar gyfer Prif Grantiau ond ychydig iawn o grantiau dros gyfanswm o £100,000 rydym yn eu dyfarnu, ac mae’r rhan fwyaf o grantiau yn cael eu dyfarnu ar gyfer symiau llai o lawer. Bob blwyddyn rydym yn cael cais am lawer mwy o arian na’r hyn y gallwn ei roi. Mae ceisiadau am symiau mwy yn fwy cystadleuol bob amser.

 

Mae’r Grantiau Bach a’r Prif Grantiau ar gael am hyd at dair blynedd. Gall prosiectau gwyliau a phreswyl wneud cais am gyllid dros gyfnod o dair blynedd, ond bydd gofyn iddynt gyflwyno archwiliadau diogelu blynyddol i ni.

Nid yw eich cais wedi’i gyfyngu i un prosiect penodol, a gellir gwneud cais ar gyfer costau rhedeg y corff. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi grwpiau gwirfoddol gyda’r mathau hyn o grantiau.

Mae costau sefydliadol yn cyfeirio at unrhyw gostau ar draws eich sefydliad ehangach, nad ydynt efallai ar gyfer prosiect penodol yn unig. Gallai’r rhain gynnwys costau rhedeg o ddydd i ddydd, staff nad ydynt yn gweithio’n uniongyrchol ar brosiectau, yswiriant, neu gyfleustodau ac ati.

Dim ond costau uniongyrchol prosiectau y byddwn yn eu hariannu. Mae’r rhain yn gostau sy’n gysylltiedig yn glir ac yn uniongyrchol â phrosiect. Gallai hyn gynnwys cyflogau, treuliau gwirfoddolwyr, costau llogi adeiladau a chostau teithio. Mewn llawer o achosion, mae costau prosiect hefyd yn cynnwys elfennau nad ydynt yn gysylltiedig â darparu i’r un graddau, fel rheolaeth linell, gweinyddiaeth, yswiriant a chyfleustodau.

Ni fyddwn yn ariannu unrhyw orbenion, y cyfeirir atynt fel costau rheoli weithiau, ar gyfer y sefydliad sy’n rhedeg y prosiect. Mae’r rhain yn gostau y byddai’r sefydliad yn eu talu pe bai’r prosiect ar waith ai peidio.

Ydym, rydyn ni’n derbyn ceisiadau am gostau staffio cyhyd â bod y rolau’n canolbwyntio ar wneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc.

Wrth wneud cais am gostau staffio, meddyliwch am y pethau hyn:

 • Gofynnwch am y cyflog rydych chi’n meddwl y mae’r swydd yn ei haeddu, ac nid yr hyn y credwch y byddwn ni eisiau ei dalu. Rydyn ni eisiau cyllido swyddi i lwyddo, ac rydym yn disgwyl i’r cyflog fod yn unol â swyddi tebyg ar draws y sector.
 • Dylai’r costau ar gyfer pob swydd gyflogedig gael eu manylu ar eich ffurflen gais. Os nad ydych chi’n gwbl sicr ynglŷn â’r costau, dylech gynnwys eich trysorydd er mwyn sicrhau bod y rhain yn gywir.
 • Mae angen hysbysebu swyddi newydd yn gyhoeddus; ystyriwch a oes angen i chi gynnwys costau recriwtio fel rhan o’ch cais.
 • Peidiwch ag anghofio cynnwys costau eraill sy’n gysylltiedig â chyflogi rhywun. Gallai hyn gynnwys Yswiriant Gwladol a chyfraniadau pensiwn.
 • Cofiwch ystyried chwyddiant yn eich costau.

Rydyn ni’n cydnabod yr angen i ymgysylltu â staff sesiynol at ddibenion cyflwyno ffurfiau penodol o brosiectau neu weithgareddau. Er enghraifft, gallai hyn fod yn gynlluniau chwarae tymor byr neu untro yn ystod gwyliau. Fodd bynnag, os yw’n bosibl, credwn ei fod yn fwy tebygol o gynhyrchu canlyniadau da i blant os yw sefydliadau’n cynnig contractau tymor penodol i gynnwys prosiectau.

Rydyn ni’n ystyried prosiectau sy’n cefnogi rhieni neu sy’n cynnig hyfforddiant mewn sgiliau magu plant cyn belled â’u bod yn gweithio gyda rhieni fel ffordd o wella bywydau plant a phobl ifanc yn uniongyrchol. Mae angen darparu tystiolaeth glir iawn o ganlyniadau i blant.

Nid ydym yn ystyried ceisiadau am gyfalaf na gwaith adeiladu. Mae hyn yn cynnwys gwaith adeiladu, adnewyddu neu drosi adeiladau newydd, eiddo presennol, meysydd chwarae, caeau chwaraeon, ac ati.

Byddwn ni’n derbyn ceisiadau am offer symudol, ond mae terfyn uchaf o £20,000 yn ein prif raglen grantiau.

Pryd y dylen ni ymgeisio a beth sy’n digwydd nesaf?

Dim ond un cais gan eich sefydliad y gallwn ni ei dderbyn ar gyfer pob un o’n rhaglenni grantiau ar unrhyw adeg.

Os ydych chi’n llwyddiannus, ni fyddwch yn gallu ymgeisio am grant arall o’r un rhaglen grantiau nes eich bod yn cyrraedd diwedd eich blwyddyn olaf o gyllid.

Os ydych chi’n aflwyddiannus wrth sicrhau cyllid, bydd manylion ynghylch pryd y gallwch chi ymgeisio nesaf yn cael eu cynnwys yn y neges e-bost a gewch chi.

Pa un ai a ydych chi’n gwneud cais am ragor o gyllid ar gyfer yr un prosiect, neu ar gyfer prosiect gwahanol, gallwch wneud cais arall i ni hyd at 12 mis cyn diwedd eich grant cyfredol.

Pan fyddwch yn cynllunio eich prosiect, cadwch mewn cof pa bryd y byddwch yn cael clywed am ein penderfyniad terfynol.

Gallwch weld y dyddiadau cau a’r dyddiadau dyfarnu ar ein gwefan ar gyfer Grantiau Bach ac ar gyfer Prif Grantiau.

Ar ddiwedd eich grant gallwch wneud cais i barhau â’ch gwaith. Gallwch wneud cais yn ystod blwyddyn olaf eich grant.

Nid yw’r ffaith fod gennych grant ar y pryd yn sicrhau y cewch gyllid pellach. Byddwn yn ystyried pob cais yn ôl ei haeddiant ei hun ac yn unol â’n blaenoriaethau Cenedlaethol a Rhanbarthol.

Os byddwch yn llwyddiannus, ni fyddwn yn rhyddhau arian grant newydd nes ein bod yn fodlon ar adroddiad terfynol y grant blaenorol. Bydd angen i chi ddechrau gwario’r grant newydd o fewn 12 mis i’r dyddiad dyfarnu.

Mae hynny’n dibynnu ar ba bryd y mae angen i chi ddechrau eich prosiect. Cofiwch na allwn ni gyllido prosiectau sydd eisoes wedi dechrau gwario cyn i ni ddyfarnu grant. Bydd angen i chi ddechrau gwario’r grant newydd o fewn 12 mis i’r dyddiad dyfarnu.

Fel arfer, byddwn yn gwneud penderfyniadau ar y Prif Grantiau o fewn tua phum mis o ddyddiad cau’r cais. Fel arfer, byddwn yn gwneud penderfyniadau ynghylch Grantiau Bach o fewn tua deg wythnos o ddyddiad cau’r cais. Bydd rhai ymgeiswyr yn clywed lawer yn gynharach os na fyddant yn cael grant. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanwl am ddyddiadau cau ceisiadau a dyddiadau penderfyniadau yn adran Grantiau ein gwefan.

Ar ôl i chi gyflwyno Ffurflen Gais Prosiect, byddwch chi’n cael neges e-bost yn cynnwys dolen at y ffurflen ac yn rhoi gwybod i chi am y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen.

 • Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen, cewch neges e-bost yn cadarnhau ein bod ni wedi ei chael ac yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am yr hyn sy’n digwydd nesaf.
 • Pan fyddwn ni’n derbyn eich ffurflen gais am brosiect, bydd eich tîm lleol yn gwneud yn siŵr bod eich prosiect yn gymwys. Byddant yn defnyddio proses safonol i benderfynu pa geisiadau fydd yn symud ymlaen i’r cam nesaf, gan ystyried y canlynol ymysg pethau eraill:
  • nifer y ceisiadau;
  • y gyllideb sydd ar gael
  • blaenoriaethau rhanbarthol neu genedlaethol
 • Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi beth yw canlyniad y penderfyniad drwy e-bost.

Ar y cam asesu, bydd asesydd yn cysylltu â chi i drefnu galwad ffôn. Bydd yr asesydd yn edrych ar eich prosiect a mesurau diogelu’ch sefydliad yn fwy manwl.

Ar ôl i chi gyflwyno Ffurflen Gais Prosiect, byddwch chi’n cael neges e-bost yn cynnwys dolen at y ffurflen ac yn rhoi gwybod i chi am y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen.

 • Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen, cewch neges e-bost yn cadarnhau ein bod ni wedi ei chael ac yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am yr hyn sy’n digwydd nesaf.
 • Pan fyddwn ni’n derbyn eich ffurflen gais am brosiect, bydd eich tîm lleol yn gwneud yn siŵr bod eich prosiect yn gymwys. Byddant yn defnyddio proses safonol i benderfynu pa geisiadau fydd yn symud ymlaen i’r cam nesaf, gan ystyried y canlynol ymysg pethau eraill:
  • nifer y ceisiadau;
  • y gyllideb sydd ar gael
  • blaenoriaethau rhanbarthol neu genedlaethol
 • Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi beth yw canlyniad y penderfyniad drwy e-bost.

Ar y cam asesu, bydd asesydd yn cysylltu â chi i drefnu galwad ffôn. Bydd yr asesydd yn edrych ar eich prosiect a mesurau diogelu’ch sefydliad yn fwy manwl.

Nodwch efallai y bydd Asesydd llawrydd sy’n gweithio ar ein rhan yn cysylltu â chi; nid oes gan yr Aseswyr hyn gyfeiriadau e-bost Plant mewn Angen y BBC. Os nad ydych yn siŵr a yw rhywun sy’n gweithio’n wirioneddol ar ein rhan wedi cysylltu â chi, gallwch gysylltu â ni ar 0345 609 0015 neu [email protected] i wirio.

Bydd eich cais yn cael ei ystyried gan ein Pwyllgor Dyfarnu Grantiau yn eich rhanbarth neu eich cenedl, a fydd yn argymell i’n hymddiriedolwyr a ddylid rhoi grant i chi ai peidio.

Bydd ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gwneud y penderfyniadau terfynol a byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad dros e-bost. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynghylch pryd y gallwch ddisgwyl clywed am benderfyniad yn y neges e-bost a fydd yn cadarnhau ein bod ni wedi cael cais eich prosiect.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael neges e-bost i roi gwybod i chi am y penderfyniad. Bydd y neges e-bost hon yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am y camau nesaf.

 • Mae’n bosibl y bydd rhai amodau ynghlwm wrth eich grant: newidiadau y bydd angen eu gwneud neu bethau y bydd yn rhaid i chi eu dweud wrthym cyn y gallwn roi’r arian i chi.
 • Bydd yn rhaid i chi ddechrau gwario’r arian cyn pen 12 mis ar ôl dyddiad y neges e-bost sy’n rhoi gwybod i chi am y penderfyniad.
 • Cewch ragor o wybodaeth yn yr adran ‘Mae gennyf grant yn barod’.
 • Os yw eich cais yn aflwyddiannus, byddwch yn cael neges e-bost yn rhoi gwybod i chi am y penderfyniad. Bydd y neges e-bost hon yn rhoi rhesymau cryno i chi ynghylch pam y cafodd eich cais ei wrthod, a bydd yn nodi pryd cewch chi wneud eich cais nesaf. Gallwch hefyd gysylltu â ni os hoffech gael rhagor o adborth.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael neges e-bost i roi gwybod i chi am y penderfyniad. Bydd y neges e-bost hon yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Ynghlwm wrth y neges e-bost bydd llythyr dyfarnu yn amlinellu telerau ac amodau eich grant, a Ffurflen Derbyn Grant. Dylai Cadeirydd a Thrysorydd eich Ymddiriedolwyr (neu gorff llywodraethu cyfatebol) lofnodi a dyddio eich ffurflen.

Darllenwch eich llythyr dyfarnu’n ofalus, oherwydd mae’n bosibl y bydd rhai amodau ar eich grant. Mae’r rhain yn newidiadau y mae’n rhaid i chi eu gwneud neu bethau y mae’n rhaid i chi eu dweud wrthym cyn y gallwn roi’r arian i chi.

Bydd yn rhaid i chi ddechrau gwario’r arian cyn pen 12 mis ar ôl dyddiad y neges e-bost fydd yn rhoi gwybod i chi am y penderfyniad.

Os bydd eich cais yn cael ei wrthod, byddwch yn cael neges e-bost i roi gwybod i chi am y penderfyniad. Bydd y neges e-bost hon yn cynnwys rhai rhesymau cryno pam cafodd eich cais ei wrthod. Bydd hefyd yn rhoi gwybod i chi pryd gallwch wneud cais nesaf.

Mae hyn yn dibynnu pa mor bell y mae eich cais yn mynd drwy ein prosesau. Os bydd eich prosiect yn aflwyddiannus cyn cyrraedd y cam asesu, byddwn yn anfon e-bost atoch yn rhoi amlinelliad cryno o’r rhesymau dros hynny. Oherwydd y nifer fawr o sefydliadau sy’n cofrestru drwy’r broses hon, allwn ni ddim rhoi rhagor o adborth i chi ar hyn o bryd.

Os bydd eich prosiect yn cyrraedd y cam asesu, byddwn yn anfon e-bost atoch gydag adborth ar eich cais. Os hoffech chi gael rhagor o adborth, bydd eich llythyr penderfyniad yn cynnwys manylion ynghylch sut i wneud hyn.

Pa ddogfennau ychwanegol sydd angen eu cynnwys gyda’r ffurflen gais?

Dyma dabl yn nodi pa ddogfennau sydd eu hangen ar gyfer gwahanol sefydliadau

Sefydliad Cyfrifon  Dogfen Lywodraethu neu Gyfansoddiad Nodiadau neu Ddogfennau Eraill

Elusen Gofrestredig – Cymru neu Loegr Ie  Na Nodiadau Dylai’r cyfrifon fod am gyfnod o 12 mis a bod yn ddim hŷn na 18 mis*

Rhaid i’r cyfrifon fod wedi cael eu llofnodi gan eich Cadeirydd neu Drysorydd

Elusen Gofrestredig – Gogledd Iwerddon neu’r Alban Ie Na Nodiadau Dylai’r cyfrifon fod am gyfnod o 12 mis a bod yn ddim hŷn na 18 mis*

Rhaid i’r cyfrifon fod wedi cael eu llofnodi gan eich Cadeirydd neu Drysorydd.

Sefydliadau eraill (CIC, Sefydliadau Gwirfoddol etc) Ie Na Nodiadau Dylai’r cyfrifon fod am gyfnod o 12 mis a bod yn ddim hŷn na 18 mis*

Rhaid i’r cyfrifon fod wedi cael eu llofnodi gan eich Cadeirydd neu Drysorydd

*Os yw eich cyfrifon diweddaraf yn hŷn na 18 mis, rhaid i chi hefyd gyflwyno eich set ddiweddaraf o Gyfrifon Rheoli (wedi’u llofnodi) yn dangos:

 • incwm a gwariant dros y 12 mis diwethaf, ac unrhyw
 • incwm wedi’i gario ymlaen
 • incwm i’w gario ymlaen.

Pan fyddwch yn cyflwyno eich Ffurflen Gais, bydd angen i chi gyflwyno cyfrifon eich Sefydliad.

Rhaid i’ch cyfrifon:

 • Fod wedi’u llofnodi a’u dyddio gan Gadeirydd neu Drysorydd y Corff Llywodraethu. Nid oes angen cyfrifon wedi’u llofnodi arnom gan elusennau sydd wedi cofrestru â Chomisiwn Elusennau Cymru a Lloegr. Rydym yn disgwyl i sefydliadau gymeradwyo eu cyfrifon yn ffurfiol. Rhaid i gopi wedi’i lofnodi fod ar gael yng nghyfeiriad cofrestredig yr elusen. Efallai y byddwn yn gofyn amdano.
 • Fod yn ddim mwy na 18 mis oed. Os ydynt yn fwy na 18 mis oed, bydd rhaid i chi esbonio hynny

Rhaid i gyfrifon ymwneud â chyfnod o 12 mis. Bydd angen i chi roi esboniad i ni os yw eich cyfrifon yn ymwneud â chyfnod byrrach neu hirach na hyn.

 

Mae dogfen lywodraethu’n amlinellu rheolau ac amcanion y sefydliad, a sut mae’n gwneud penderfyniadau. Yn aml, gelwir y ddogfen hon yn gyfansoddiad. Yn achos Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, fe’i gelwir yn Femorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu.

Dylai eich dogfen lywodraethu nodi:

 • Bod y sefydliad yn un nid er elw, neu fod ganddo gymal clir yn ei ddogfen lywodraethu yn sicrhau bod yr holl incwm yn cael ei gymhwyso at ddibenion y sefydliad, yn hytrach na chael ei ddosbarthu i aelodau, cyfranddeiliaid neu berchnogion.
 • Nodau elusennol sy’n addas ar gyfer gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn y Deyrnas Unedig.
 • Cymal diddymu/clo asedau (ar gyfer Cwmnïau Buddiannau Cymunedol) ar waith, yn nodi y caiff asedau eu dosbarthu i sefydliad sydd â nodau elusennol tebyg pe bai’r sefydliad yn cau.
 • Rhaid i Gwmnïau Buddiannau Cymunedol gael clo asedau a rhaid i hwnnw enwi’r sefydliad dan sylw y bydd cyllid yn cael ei ddosbarthu iddo.

Os ydych yn Ysgol Arbennig neu’n eglwys, mae’n bosibl y bydd eich dogfennau llywodraethu’n wahanol.

Darllenwch ein Canllaw A i Z i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn ddylech chi ei anfon atom.

Dylai eich cyfrifon gwmpasu cyfnod o 12 mis a dylai Cadeirydd neu Drysorydd eich Corff Llywodraethol fod wedi eu llofnodi a’u dyddio. Ni ddylai eich cyfrifon fod yn hŷn na 18 mis.

Mae arnom angen gwahanol fathau o gyfrifon gan wahanol fathau o sefydliadau:

Rhaglen Grantiau Bychain:

Mae’n bosibl mai dim ond dogfen fach iawn y gall sefydliad newydd ei darparu, yn dangos incwm a gwariant rhagamcanol dros 12 mis. Dylai eich rhagolygon gynnwys o leiaf:

 • Incwm rhagamcanol
 • Gwariant rhagamcanol
 • Rhywfaint o gynllunio / eglurder ynghylch cynhyrchu incwm

Mae hyn yn briodol ar gyfer sefydliad newydd ac yn dangos cynllunio. Dylai ddangos sut rydych chi’n disgwyl i’r sefydliad a’r prosiect dyfu dros y flwyddyn nesaf.

Rhaglen Prif Grantiau/Grantiau Bychain:

Gan fudiad gydag incwm sy’n llai na £25,000, byddem yn disgwyl dogfen sy’n tynnu sylw at incwm a gwariant ac unrhyw eitem ar fantolen.

Gan sefydliad gydag incwm dros £25,000 ond llai na £1 miliwn, byddem yn disgwyl cyfrifon wedi eu hadolygu gan unigolyn â chymwysterau priodol (ni chaiff hyn ei ystyried yn archwiliad). Byddem yn disgwyl i hyn fod yn fersiwn wedi ei symleiddio, ond yn dal i fod yn debyg i’r cyfrifon y mae sefydliad mawr yn eu cynhyrchu. Bydd angen cyfrifon wedi eu harchwilio os yw cyfanswm yr asedau (cyn rhwymedigaethau) yn fwy na £3.26 miliwn a bod incwm gros y sefydliad yn fwy na £250,000.

Gan sefydliad sydd ag incwm dros £1 miliwn, byddem yn disgwyl cyfrifon a archwiliwyd yn allanol. Mae hon yn debygol o fod yn ddogfen resymol o ran maint, gydag adroddiad manwl yr Ymddiriedolwyr a nodiadau ar y cyfrifon.

Os yw eich cyfrifon diweddaraf yn fwy na 18 mis oed, mae’n rhaid i chi hefyd ddarparu eich set ddiweddaraf o Gyfrifon Rheoli, gan ddangos;

 • incwm a gwariant dros y 12 mis diwethaf
 • unrhyw incwm a ddygwyd ymlaen
 • yr incwm sydd i’w ddwyn ymlaen.

Rydyn ni’n dymuno cyllido sefydliadau sy’n gadarn yn ariannol, ac felly mae rhwng tri a 12 mis o gronfeydd wrth gefn yn cael ei ystyried yn briodol. Os oes gan sefydliad fwy na gwerth 12 mis o gronfeydd wrth gefn, mae’n bosibl y byddwn o’r farn bod gan sefydliad ddigon o arian i gyflwyno’r prosiect eu hunain. Os oes gan eich sefydliad werth llai na thri mis o gronfeydd wrth gefn, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi am ragor o wybodaeth. Mae’n bosibl y byddwn ni eisiau gwybod am sefydlogrwydd ariannol eich sefydliad a pham mae eich sefydliad wedi dewis neu gyrraedd sefyllfa lle mae’r cronfeydd wrth gefn yn isel.

 

Nid ydym yn gofyn am unrhyw ddogfennau pellach gan ymgeiswyr sy’n gofyn i ni ariannu costau staffio.

Pan fyddwch yn gwneud cais am grant, mae’n well gennym os nad ydych yn anfon mwy o wybodaeth atom nag yr ydym wedi gofyn amdani. Mae hyn yn ein helpu i brosesu’r nifer uchel iawn o geisiadau sy’n ein cyrraedd yn gyflymach.

Help! Rwy’n cael trafferth gyda fy nghais

Os oes gennych unrhyw ofynion arbennig mewn cysylltiad â’n canllawiau a’n ffurflen gais am grant, cysylltwch â’n desg gymorth ar 0345 609 0015 neu anfonwch e-bost i [email protected].

Mae’n well gennym ni dderbyn fersiynau electronig o’ch cyfrifon gan ei fod yn arbed llawer o amser ac arian i ni y gellid ei dreulio a’i wario’n well ar roi grantiau!

Os ydych chi’n cael trafferth atodi eich dogfennau i’r ffurflen ar-lein, gallwch eu hanfon atom drwy e-bost yn [email protected]. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys enw eich sefydliad er mwyn i ni allu cyfateb eich dogfennau â’ch ffurflen gais.

Os ydych chi’n dal yn methu anfon fersiynau electronig o’ch dogfennau ychwanegol atom, cysylltwch â’n desg gymorth ar 0345 609 0015 neu anfonwch e-bost at [email protected].

Os ydych yn cael problemau technegol gyda’ch ffurflen gais, ffoniwch y ddesg gymorth ar 0345 609 0015 neu e-bostiwch [email protected]. Mae ein desg gymorth ar agor rhwng 9am-5pm o ddydd Llun tan ddydd Gwener. Gallwch hefyd gysylltu â’ch swyddfa leol, ranbarthol neu genedlaethol

 1. Dylech gadw fersiwn electronig o’ch dogfennau i’ch cyfrifiadur yn rhywle y gallwch ddod o hyd iddyn nhw’n hawdd.
 2. Dewiswch enw’r ddogfen berthnasol o’r gwymplen (e.e. swydd-ddisgrifiad)
 3. Cliciwch ‘Pori’ i chwilio drwy’r ffolderi ar eich cyfrifiadur cyn dewis y ffeil o le gwnaethoch ei chadw
 4. Unwaith y dewiswch y ffeil, cliciwch ‘OK’.
 5. Bydd llwybr y ffeil (enw’r ddogfen a’r ffolder lle cedwir y ddogfen) yn ymddangos yn y blwch isod. Cliciwch ‘Upload’ a bydd y broses o atodi’r ddogfen yn dechrau.
 6. Ar ôl ei llwytho i fyny, dylai eich dogfen fod wedi’i rhestru fel atodiad ar waelod tudalen atodiadau’r ffurflen ar-lein.
 7. Dylech wneud yr un fath gyda’r dogfennau i gyd.
 8. Cliciwch ar ‘CYFLWYNO / SUBMIT’.

Os ydych yn cael problemau technegol gyda’ch ffurflen gais, ffoniwch y ddesg gymorth ar 0345 609 0015 neu e-bostiwch [email protected]. Mae ein desg gymorth ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gallwn eich helpu i gwblhau cais – ffoniwch y ddesg gymorth ar 0345 609 0015, sy’n agored rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, neu e-bostiwch [email protected]

Dim ond os ydych chi wedi ateb pob un o’r cwestiynau ac wedi atodi’r dogfennau sydd eu hangen arnom y byddwch chi’n gallu cyflwyno eich ffurflen gais.

Mae gan rai o’r cwestiynau uchafswm geiriau, ac mae gan eraill gyfarwyddiadau penodol ar sut i ateb (er enghraifft pan mae angen rhoi ateb mewn rhifau, ni ddylech ddefnyddio unrhyw atalnodi). Os na fyddwch wedi dilyn y cyfarwyddiadau hyn bydd saethau coch yn ymddangos wrth geisio cyflwyno eich cais, i ddangos i chi lle mae’r broblem. Unwaith y byddwch wedi datrys y problemau hyn, cliciwch ar y botwm diweddaru ar waelod y sgrin a dylech fod yn gallu cyflwyno eich cais.

Os ydych yn dal i gael trafferth, ffoniwch y ddesg gymorth ar 0345 609 0015 (9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener) neu e-bostiwch [email protected]

I gywiro’r broblem hon mae angen i chi glicio ar y botwm ‘diweddaru’ a dylai’r saethau wedyn ddiflannu. Os byddwch yn parhau i gael trafferth ffoniwch ddesg gymorth Plant mewn Angen y BBC ar 0345 609 0015 neu e-bostiwch [email protected]

Mae’r cwestiwn hwn yn cyfrif nifer y nodau, nid y geiriau, felly bydd pob llythyren, bwlch a nod atalnodi’n cyfrif tuag at eich uchafswm o 255 o nodau. Felly mae’n debyg bod gennych ormod o lythrennau yn eich ateb. Os byddwch yn parhau i gael trafferth ffoniwch ddesg gymorth Plant mewn Angen y BBC ar 0345 609 0015 neu e-bostiwch [email protected]

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais gallwch gysylltu â’n desg gymorth bwrpasol ar 0345 609 0015 neu [email protected]. Mae ein desg gymorth ar agor o 9am tan 5pm rhwng dydd Llun a dydd Gwener. Gallwch gysylltu â’ch swyddfa ranbarthol neu genedlaethol hefyd.

Byddwn yn gwneud ein gorau i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, ond ni allwn eich helpu i ysgrifennu eich cais.

Ni allwn daro golwg ar geisiadau cyn i chi eu cyflwyno. Efallai y bydd eich gwasanaeth cyngor ariannol neu CVS lleol yn gallu helpu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais gallwch gysylltu â’n desg gymorth bwrpasol ar 0345 609 0015 neu [email protected]. Mae ein desg gymorth ar agor o 9am tan 5pm rhwng dydd Llun a dydd Gwener. Gallwch gysylltu â’ch swyddfa ranbarthol neu genedlaethol hefyd.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1