Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Ffrydiau Cyllido COVID-19

Meini Prawf A Chymhwysedd

Grantiau Booster 2020 COVID-19 – Hyd at £5,000


Mae’r Rhaglen Grantiau Booster 2020 nawr ar gau.

Byddwn yn agor rhagor o raglenni cyllido mewn ymateb i COVID-19 ym mis Gorffennaf a Hydref. Cadwch olwg ar ein gwefan am yr wybodaeth ddiweddaraf.


Bydd Rhaglen Grantiau Booster 2020 yn dyfarnu grantiau bach o hyd at £5,000 i sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan COVID-19. Cynlluniwyd y grantiau hyn i helpu sefydliadau i newid, addasu ac ehangu eu dull o gyflawni gwaith. Bydd hyn yn eu galluogi i roi gwell cefnogaeth i’r plant a’r bobl ifanc y maent yn gweithio gyda nhw ar hyn o bryd.

Cynlluniwyd y gronfa hon er mwyn addasu a datblygu prosiectau sy’n bodoli’n barod. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau ar gyfer gwaith newydd oni all y sefydliad ddangos bod ganddo’r sgiliau priodol sy’n ofynnol, a bod ganddo hanes blaenorol clir o ddarparu gwasanaeth.

Bydd Rhaglen Booster 2020 yn cynnig grantiau o hyd at £5,000; er hyn, disgwyliwn y bydd y rhan fwyaf o’r grantiau rhwng £2,000 a £3,000.

Pwy all ymgeisio?

Mae Rhaglen Grantiau Booster 2020 COVID-19 yn gronfa drwy wahoddiad yn unig, i sefydliadau sy’n cael eu hariannu ar hyn o bryd gan BBC Plant mewn Angen.  Mae hyn yn cynnwys sefydliadau sydd â Phrif Grant, Grant Bach, Grant Chwilfrydedd neu Grant Pontio gyda ni.  Bydd sefydliadau sydd wedi cael gwahoddiad i ymgeisio yn derbyn ebost yn cynnwys manylion am hyn.

Gyda’r cyllid hwn, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i sefydliadau lleol, bach sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth ar unwaith i Blant a Phobl Ifanc yn eu hardal.

Rydym yn dal i roi Diogelu wrth graidd popeth rydym yn ei wneud. Rydym hefyd yn disgwyl i sefydliadau ddilyn ymarfer da o ran trefniadau llywodraethu. Bydd angen i unrhyw sefydliadau sy’n gwneud cais am y rhaglen Grantiau Booster 2020 allu dangos hyn. Os ydych yn chwilio am gyllid ar gyfer gweithgareddau mwy parhaol, dylech ystyried ein Rhaglen Grantiau Mawr COVID-19, a fydd ar agor i geisiadau o ddydd Llun, 8 Mehefin 2020 ymlaen, ac a fydd yn cynnig grantiau o hyd at £80,000 (gweler isod).

Am beth y gallwn ni wneud cais?

Cynlluniwyd y grantiau hyn i helpu sefydliadau i addasu eu prosiectau presennol er mwyn cefnogi Plant a Phobl Ifanc yn ystod y sefyllfa â COVID-19. Rhaid gwario’r cyllid hwn cyn pen 6 mis ar ôl dyfarnu’r grant.

Cynlluniwyd y gronfa i fod mor hyblyg ag sy’n bosibl. Mae’r pethau y gallech ymgeisio amdanynt yn cynnwys:

 • Technoleg
 • Seilwaith
 • Staff ychwanegol
 • Costau craidd uniongyrchol (ac eithrio costau craidd statudol)
 • Hyfforddiant
 • Gweithgareddau
 • Unrhyw beth arall a allai roi cefnogaeth uniongyrchol i blant a phobl ifanc y mae COVID-19 wedi effeithio arnynt

Ni fydd gwneud cais i’r rhaglen Grant Booster 2020 yn rhwystro sefydliadau rhag cyflwyno cais i unrhyw rhaglenni cyllid eraill mewn ymateb i Covid-19 yn y dyfodol

Beth na allwn ni wneud cais amdano?

Er bod y gronfa hon wedi’i chynllunio i fod mor hyblyg ag sy’n bosibl, ni allwn ystyried ceisiadau ar gyfer y canlynol:

 • Sefydliadau nad ydym yn eu hariannu ar hyn o bryd.
 • Ceisiadau i weithio gyda phobl ifanc dros 18 oed.
 • Gwaith sy’n cael ei wneud y tu allan i’r DU.
 • Gwaith y mae dyletswydd statudol i’w wneud.
 • Unrhyw gostau yn y gorffennol, neu gostau na fyddwch yn eu talu cyn pen 6 mis.
 • Gwaith cymhleth nad oes gan eich sefydliad unrhyw hanes blaenorol ohono / dim llawer o hanes blaenorol ohono (h.y. Mentora, Cwnsela, Cyfeillio, gwaith yn ymwneud â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant).
 • Trosglwyddo cyllid i drydydd partïon.
 • Nifer o geisiadau gan un sefydliad.
 • Datblygu llwyfannau digidol newydd sbon (e.e. apiau neu sgyrsfotiaid).
 • Prosiectau na fyddant yn cychwyn o fewn chwe mis ar ôl dyddiad dyfarnu’r grant.
 • Costau rhedeg cyffredinol sefydliadau statudol (e.e. ysgolion).

Sut mae gwneud cais?

Cronfa drwy wahoddiad yn unig yw Rhaglen Booster 2020 COVID-19.  Bydd sefydliadau sy’n gymwys yn derbyn ebost gan BBC Plant mewn Angen. Bydd yr ebost hwn yn cynnwys cyfarwyddiadau yn nodi sut i wneud cais drwy ein porth ar-lein.  Os ydych yn cael grant yn barod, ond nad ydych wedi derbyn yr ebost hwn, cysylltwch â ni drwy ffonio 0345 609 0015, neu drwy anfon ebost i’n tîm grantiau yn [email protected]

Mae hon yn gronfa gyfyngedig ac rydym yn disgwyl y bydd y rhaglen yn gystadleuol. Golyga hyn y bydd y gronfa’n cau ar ôl i ni ddyrannu’r arian i gyd, ac na wneir rhagor o grantiau. O ganlyniad, rydym yn eich annog i gyflwyno eich cais cyn gynted ag y gallwch.

Pryd fyddwn ni’n clywed rhywbeth gennych?

Ein nod yw cysylltu ag ymgeiswyr i roi gwybod am benderfyniadau cyn pen 3 wythnos ar ôl iddynt gyflwyno eu cais.

Gan fod hon yn gronfa newydd, ni allwn ragweld faint o geisiadau y byddwn yn eu derbyn. O ganlyniad, ni allwn warantu y byddwch yn derbyn penderfyniad erbyn dyddiad penodol. Fel egwyddor, mae arnom eisiau gwneud hyn cyn gynted ag y gallwn.

Rhaglen Camau Nesaf – Rhwng £5,000 a £80,000


Mae’r Rhaglen Camau Nesaf nawr ar gau.

Byddwn yn agor rhagor o raglenni cyllido mewn ymateb i COVID-19 ym mis Gorffennaf a Hydref. Cadwch olwg ar ein gwefan am yr wybodaeth ddiweddaraf.


Rhaglen Camau Nesaf yw ein rhaglen ymateb sydd wedi’i llunio i roi cymorth i blant a phobl ifanc y mae pandemig COVID-19 wedi effeithio arnynt. Bydd sefydliadau cymwys yn gallu gwneud cais am rhwng £5,000 a £80,000 ar gyfer prosiectau sy’n dechrau ym mis Medi 2020. Gall y grantiau hyn bara hyd at 18 mis. Mae wedi’i llunio ar gyfer sefydliadau sefydledig sydd eisoes yn cyflawni gwaith yn eu cymunedau a thu hwnt.

Pwy all wneud cais?

Bydd y rhaglen Camau Nesaf ar gyfer sefydliadau di-elw yn y DU sy’n cyrraedd ein Safonau Sylfaenol ar gyfer Dyfarnu Grantiau. Rhaid i’ch sefydliad fod wedi cofrestri gyda’r corff rheoleiddio priodol, fel Comisiwn Elusennau eich gwlad neu Dŷ’r Cwmnïau (oni bai fod eich sefydliad yn ddeiliad grant BBC Plant mewn Angen ar hyn o bryd).

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau addysgol (gan gynnwys ysgolion), carchardai, ysbytai na chyrff statudol eraill.

Ai hon yw’r gronfa iawn i’ch sefydliad chi?

Nod y grantiau hyn yw ariannu ymatebion parhaus i sefyllfa COVID-19. Gall y prosiectau hyn bara hyd at 18 mis a dechau ym mis Medi 2020. Bydd y gronfa yn helpu sefydliadau gydag addasiadau cymhleth i’r gwasanaeth, gan gynnwys gofynion staffio ychwanegol. Mae wedi’i dylunio i fod mor hyblyg â phosibl, gan ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau.

Rydym yn disgwyl y bydd lefel uchel o ddiddordeb yn y rhaglen hon. Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau gan sefydliadau sy’n gwneud y canlynol:

 • Targedu plant a phobl ifanc y mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith anghymesur arnynt (gweler isod). Rydym yn cydnabod bod yr argyfwng presennol yn arwain at gynnydd mewn anghydraddoldebau sydd eisoes yn bodoli.
 • Meddu ar ddatganiadau cenhadaeth sy’n canolbwyntio ar gefnogi a grymuso grŵp neu gymuned benodol sydd dan anfantais.
 • Ymateb yn hyderus mewn ardal leol ac yn y safle gorau i wneud hynny. Rydym ni’n dymuno ariannu sefydliadau sy’n estyn allan i’r gymuned/cymunedau o ddiddordeb maen nhw’n eu gwasanaethu, ac sydd wedi ennill eu hymddiriedaeth.
 • Gallu profi hanes blaenorol o ymgysylltu â phlant a phobl ifanc dan anfantais yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.

Mae BBC Plant mewn Angen yn targedu plant a phobl ifanc rhwng 0-18 oed sydd dan fantais gan gynnwys salwch; trallod; camdriniaeth neu esgeulustod; unrhyw fath o anabledd; anawsterau ymddygiad neu seicolegol; neu’n byw mewn tlodi neu mewn sefyllfaoedd o amddifadedd.

Drwy ein tîm ymchwil, rydym wedi nodi carfannau o blant a phobl ifanc y mae’r argyfwng coronafeirws wedi effeithio’n benodol arnynt.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Plant a phobl ifanc y mae iechyd meddwl a lles emosiynol gwael wedi effeithio arnynt
 • Plant a phobl ifanc anabl
 • Plant a phobl ifanc y mae cam-drin domestig wedi effeithio arnynt
 • Plant a phobl ifanc y mae profedigaeth wedi effeithio arnynt
 • Gofalwyr ifanc
 • Plant a phobl ifanc gyda chyflwr sy’n cyfyngu ar eu bywyd neu’n bygwth eu bywyd
 • Plant a phobl ifanc mewn gofal ac ar gyrion gofal
 • Plant mewn perygl o niwed personol, e.e., esgeulustod, camdriniaeth
 • Plant a phobl ifanc mewn perygl neu y mae camfanteisio’n rhywiol ar blant wedi effeithio arnynt
 • Plant a phobl ifanc mewn perygl neu y mae camfanteisio troseddol ar blant wedi effeithio arnynt e.e. Llinellau Cyffuriau
 • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches
 • Grwpiau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME)
 • Plant a phobl ifanc y mae materion yn ymwneud â gallu a chefnogaeth rhieni wedi effeithio arnynt
 • Pobl ifanc sy’n gadael gofal
 • Plant a phobl ifanc sy’n ystyried eu bod yn LGBTQ+
 • Plant ac aelwydydd y mae tlodi wedi effeithio arnynt yn ogystal ag argyfwng fel digartrefedd.

Sylwer: Yn amodol ar wiriad Safonau Gofynnol llwyddiannus, gofynnir i ymgeiswyr drafod ac adolygu eu cynnig gydag aseswr BBC Plant mewn Angen.  Rhaid i ymgeiswyr fod ar gael rhwng 13 a 31 Gorffennaf ar gyfer yr asesiad hwn. Gan ein bod am weld y cyllid yn cyrraedd plant a phobl ifanc cyn gynted â phosibl, nid oes modd ymestyn y cyfnod asesu hwn.

Rwyf yn ddeiliad grant BBC Plant mewn Angen ar hyn o bryd. Alla i wneud cais?

Nid yw’r gronfa hon yn cymryd lle unrhyw gyllid presennol gennym, nac yn effeithio arno.

Ni fydd gwneud cais i unrhyw un o’n ffrydiau cyllido COVID-19 yn eich rhwystro rhag gwneud cais i’n cronfeydd eraill, a gall sefydliadau fod yn ddeiliaid Grant Hybu 2020 a grant Camau Nesaf COVID-19 ar yr un pryd.  

Fodd bynnag, efallai y byddwch yn teimlo bod ein rhaglen Camau Nesaf, sy’n agor ym mis Hydref 2020, yn gweddu’n well â’r gweithgareddau sydd gennych ar y gweill.

Am beth allwn ni wneud cais?

Oherwydd pandemig COVID-19, rydym wedi estyn y math o geisiadau y byddwn yn ei dderbyn dros dro. Rydym yn annog ceisiadau ar gyfer y canlynol:

 • Cyflawni’r prosiect
 • Atebion creadigol i ddarparu gwasanaethau y mae mawr eu hangen
 • Sefydlogrwydd a chefnogaeth y sefydliad

Bydd yn rhaid i bob cais ddangos sut y bydd yr arian hwn yn gwneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc yn ystod yr argyfwng hwn.

Am beth allwn ni ddim gwneud cais?

Mae’r gronfa hon wedi’i dylunio i fod mor hyblyg â phosibl, ond nid oes modd i ni ystyried ceisiadau ar gyfer y canlynol:

 • Costau cyfalaf/adeiladu
 • Offer sefydlog (e.e. boeleri, goleuadau ac ati)
 • Cerbydau
 • Costau statudol neu Waith y mae gan gyrff statudol (fel ysgolion neu awdurdodau lleol) ddyletswydd i’w hariannu.
 • Offer ansefydlog sydd â gwerth dros £20,000 (e.e. cyfarpar chwarae/synhwyraidd)
 • Gwaith sy’n cael ei wneud y tu allan i’r DU
 • Gwaith gyda phobl ifanc dros 18 oed.
 • Prosiectau neu waith sy’n dechrau ar ôl 31 Medi 2020
 • Ariannu ôl-weithredol, lle mae’r gwariant grant i fod i gychwyn cyn dyddiad dyfarnu’r grant
 • Costau rydych wedi cael arian ar eu cyfer (dyblygiad)
 • Cyfraniadau i’ch cronfeydd
 • Costau diswyddo neu drosglwyddo staff
 • Ad-dalu benthyciadau neu ddyledion
 • Buddsoddiadau
 • Rhwymedigaethau pensiwn a/neu gyfraniadau i nifer fawr o bensiynau staff
 • Astudiaethau dichonoldeb neu waith cwmpasu
 • Prosiectau sy’n hybu crefydd
 • Teithiau neu brosiectau dramor
 • Triniaeth feddygol neu ymchwil
 • Profi am feichiogrwydd neu gyngor, gwybodaeth neu gwnsela ar ddewisiadau beichiogrwydd.
 • Gwaith codi ymwybyddiaeth, ac eithrio lle mae wedi’i dargedu at blant neu bobl ifanc sydd fwyaf mewn perygl.
 • Bwrsarïau, llefydd noddedig, ffioedd neu gyfatebol.
 • Gweithgarwch gwleidyddol neu, i sefydliadau gwleidyddol pleidiol neu ar gyfer lobïo uniongyrchol.
 • Unigolion
 • I’r grant gael ei drosglwyddo i sefydliadau eraill.
 • Apeliadau cyffredinol neu gronfeydd gwaddol.

Faint allwn ni wneud cais amdano?

Bydd sefydliadau cymwys yn gallu gwneud cais am hyd at £80,000, serch hynny, rydym yn disgwyl i’r mwyafrif o ddyfarniadau fod yn llai na hyn ac yn gymesur â maint a gallu’r sefydliad. Dylech sicrhau nad ydych yn gwneud cais am fwy nag yr ydych ei angen i gefnogi plant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod hwn.

Sut ydym ni’n gwneud cais?

Rhaid cyflwyno pob cais ar-lein drwy ein Porthol Ar-lein. Pan fyddwch wedi mewngofnodi, byddwch yn gallu cwblhau a chyflwyno eich cais ar gyfer rhaglen grantiau Camau Nesaf COVID-19.

Cyn gwneud cais, rydym yn argymell eich bod yn darllen ein Canllawiau ar gyfer Ffurflen Gais Camau Nesaf COVID-19.

Y dyddiad cau ar gyfer y rhaglen hon yw 1 Gorffennaf 2020. Rydym yn disgwyl y bydd y galw am y gronfa hon yn fwy na’r arian sydd ar gael, a dim ond cyfran o’r ceisiadau fydd yn llwyddiannus. Rydym ni’n gwybod hefyd bod angen yr arian arnoch yn gyflym.

Byddwn yn asesu eich ceisiadau yn y drefn rydym yn eu derbyn, a byddwn yn cadw llygad ar y galw. Efallai y bydd angen i ni gymryd camau i’n helpu i reoli nifer y ceisiadau sy’n dod i law, a byddwn yn rhoi gwybod i chi am hynny.

Pryd byddwn yn cael clywed gennych?

Rhagwelwn y byddwn yn gwneud pob penderfyniad cyn pen deg wythnos o gyflwyno’r cais.

Fel cronfa newydd, mae’n anodd i ni wybod yn union faint o geisiadau a gawn. Byddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr os byddwn angen mwy o amser.

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael neges e-bost i roi gwybod i chi am y penderfyniad. Bydd y neges e-bost hon yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am yr hyn sy’n digwydd nesaf a thelerau ac amodau eich grant. Mae’n bosibl y bydd amodau ychwanegol ynghlwm wrth eich grant:

 • Newidiadau y bydd angen eu gwneud neu bethau y bydd yn rhaid i chi ddweud wrthym cyn y gallwn roi’r arian i chi.
 • Rydym yn disgwyl i bob sefydliad ddechrau gwario’r arian grant erbyn 31 Medi 2020.

Hanfodion Brys +

Rydym yn ehangu’r gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd drwy’r rhaglen Hanfodion Brys. Mae’r rhaglen hon yn cefnogi plant a phobl ifanc unigol sy’n byw mewn tlodi difrifol, heb y cyfleusterau sylfaenol y mae’r rhan fwyaf ohonom yn eu cymryd yn ganiataol, ac â phwysau ychwanegol megis trais domestig, anabledd neu afiechyd yn y teulu.

Pwy all ymgeisio?

Mae’r gronfa hon yn agored i unrhyw deuluoedd â phlant sy’n wynebu anawsterau ariannol a chymdeithasol, ac anawsterau iechyd.

Am beth y gallwn ni wneud cais?

Mae’r rhaglen yn darparu eitemau sy’n diwallu anghenion mwyaf sylfaenol plant, megis gwely i gysgu ynddo, popty i roi pryd poeth o fwyd iddynt, dillad (mewn argyfwng) ac eitemau a gwasanaethau eraill sy’n hanfodol i les plant.

Oherwydd y sefyllfa â COVID-19, rydym wedi ehangu ein meini prawf cyllido ar gyfer y cynllun grant hwn i gynnwys amrediad ehangach o hanfodion sylfaenol.

Sut mae gwneud cais?

Ar hyn o bryd mae Hanfodion Brys yn cael ei ddarparu gan Family Fund. Er bod y grantiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer teuluoedd, rhaid i geisiadau gael eu gwneud drwy asiantaeth atgyfeirio. Ni all unigolion ymgeisio’n uniongyrchol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen y rhaglen Hanfodion Brys ar y we.

Pryd fyddwn ni’n clywed rhywbeth gennych?

Mae Hanfodion Brys yn gronfa ymateb cyflym. Ein nod yw gwneud penderfyniad ynglŷn â phob cais cyn pen tair wythnos.

English

To read this page in English, please click here.

Hygyrchedd

Rydyn ni eisiau i bawb allu gwneud cais am ein cyllid.  Rydyn ni wedi ymrwymo i fod mor hygyrch â phosibl, pryd bynnag y byddwn yn gallu gwneud hynny. Os oes angen help arnoch chi, cysylltwch â ni ar 0345 609 0015 neu drwy anfon neges e-bost i [email protected]. Gallai’r help hwn gynnwys trefnu cyfieithydd neu ofyn am ganllawiau mewn fformatau eraill

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1