Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Young smiling girl dressed as a princess, painting with a female volunteer

Prif Grantiau

Dysgwch ragor am Prif Grantiau.

Rhaglenni Grantiau Mawr a Bach – yr wybodaeth ddiweddaraf

Byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i helpu plant a phobl ifanc dan anfantais sy’n cael eu heffeithio gan y coronafeirws. Ar hyn o bryd, rydym yn cyllido dros 3,000 o elusennau a phrosiectau lleol sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn y Deyrnas Unedig, ochr yn ochr â’n rhaglen Hanfodion Brys sy’n darparu cymorth hanfodol i deuluoedd mewn argyfwng. Mae angen cyllid ar frys ar y gweithgareddau hyn a byddwn yn cefnogi’r prosiectau hyn yn llwyr dros y cyfnod anodd hwn.

O ganlyniad, mae angen i ni ystyried yn ofalus sut mae dyrannu unrhyw arian yn y dyfodol fel ei fod yn cael yr effaith fwyaf ar bobl ifanc sydd eisoes wedi cael eu heffeithio ac yn dal i gael eu heffeithio gan y cyfnod eithriadol hwn. Gyda hynny mewn golwg, rydym yn rhewi pob cais newydd ar gyfer ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr; mesur dros dro yw hwn a fydd yn ein galluogi i ganolbwyntio ar gefnogi elusennau a phrosiectau lleol yn ein portffolio o grantiau ledled y DU. Bydd hyn yn ein galluogi i ystyried effeithiau’r pandemig ar blant a phobl ifanc yn y DU, fel bod ein cyllid yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ar unwaith, ac yn anad dim, ar gyfer y rheini sydd fwyaf ei angen.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn cyhoeddi mesurau penodol pellach i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan y coronafeirws, yn cynnwys cyllid ychwanegol. Yn y cyfamser, hoffem ddiolch i’r miloedd o weithwyr prosiect a gwirfoddolwyr sy’n gweithio’n ddiflino i gefnogi pobl ifanc agored i niwed mewn cymunedau ledled y DU mewn amgylchiadau mor anodd.

Mae ein Proses Gofrestru yn dal ar agor

 • Bellach, rhaid i bob ymgeisydd ar gyfer Prif Grant gofrestru gyda ni drwy gyflwyno Ffurflen Gofrestru i Sefydliadau. I lenwi Ffurflen Gofrestru i Sefydliadau, darllenwch ein canllawiau ar y Ffurflen Gofrestru i Sefydliadau.
 • Ni fydd angen i chi gwblhau’r broses gofrestru bob tro y byddwch chi’n gwneud cais i ni. Dyma un o’r prif newidiadau i arbed eich amser!
 • Os bydd eich proses gofrestru’n llwyddiannus, byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd a sut gallwch chi wneud cais i ni.
 • Dim ond un Ffurflen Gais sydd i’w chwblhau ar gyfer y Prosiect – gobeithio ei bod yn symlach ac yn haws ei defnyddio. Byddwn yn gofyn i chi am eich adborth ar hyn.
 • Unwaith y bydd eich sefydliad wedi cofrestru, byddwn yn anfon dolen atoch i lenwi Ffurflen Grant Prosiectau Prif Grant. Gallwch gael gafael ar y ffurflen hon drwy eich porth ceisiadau ar-lein. I lenwi Fflurflen Gais Prosiect, darllenwch ein Canllawiau Ffurflen Gais Prosiectau.
 • Rydyn ni’n cyflwyno Cynlluniau Cenedlaethol a Rhanbarthol yn ystod 2020 i’ch helpu i ddeall lle byddwn yn blaenoriaethu ein penderfyniadau cyllido.
 • Byddwn yn dal i gael galwadau asesu ond bydd y rhain yn canolbwyntio ar dri maes penodol – rôl plant yn eich prosiect, cynllunio a diogelu.
 • Byddwn yn rhannu ein gwybodaeth diweddaraf amgymhwysedd a pholisi pan fydd y broses Gofrestru’n cychwyn. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n darllen hon yn ofalus cyn gwneud cais. Os nad ydych chi’n siŵr, cysylltwch â’ch tîm lleol.
 • Darllenwch os gwelwch yn dda y rhestr o sefydlaoedd / gwaith nid ydym yn cyllido am iddo newid yn ddiweddar.

Rhaid i’ch sefydliad gofrestru cyn gwneud cais i ni am gyllid. Mae’n cymryd hyd at dair wythnos waith i ni brosesu eich cofrestriad. Dylech fod yn ymwybodol na fydd Ffurflenni Cofrestru Sefydliad a gyflwynir ar ôl 20fed Rhagfyr 2019 o reidrwydd yn cael eu prosesu mewn pryd ar gyfer y dyddiad cau cyntaf i geisiadau, sef 13eg Ionawr 2020. Bydd ein swyddfa ar gau rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Beth os oes gen i unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar 03030 823121 neu anfonwch e-bost i [email protected] ac fe wnawn ni ein gorau glas i helpu. Rydyn ni am i’r broses weithio’n dda iawn i chi. Gan ei bod yn newydd, byddwn yn dysgu ac yn gwella wrth fynd ymlaen. Rhowch wybod i ni os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau.

Dros £10,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd

Mae ein Rhaglen Prif Grantiau yn agored i elusennau a sefydliadau nid-er-elw sy’n gwneud cais am grantiau dros £10,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd. Darllenwch y wybodaeth isod i weld a ddylai eich prosiect chi wneud cais. Ond yn gyntaf, ydych chi wedi darllen am sut rydyn ni, gyda’n gilydd, yn gwella bywydau plant yn y DU.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am unrhyw swm hyd at £10,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd, gweler Grantiau Bychain.

Rydyn ni’n rhoi grantiau ar gyfer:

Plant a phobl ifanc 18 oed ac iau sydd dan anfantais o ganlyniad i’r canlynol:

 1. Salwch, trallod, cam-drin neu esgeulustod.
 2. Unrhyw fath o anabledd.
 3. Anawsterau ymddygiad neu seicolegol.
 4. Byw mewn tlodi neu sefyllfaoedd o amddifadedd.

Mae’r prosiectau rydyn ni’n eu hariannu’n gwneud gwahaniaeth ym mywydau plant sy’n helpu i atal neu oresgyn effeithiau’r anfanteision maen nhw’n eu hwynebu. Mae’r prosiectau’n sicrhau’r gwahaniaethau hyn naill ai drwy weithio’n uniongyrchol gyda phlant neu drwy geisio gwella eu hamgylchiadau cymdeithasol a ffisegol.

Pwy all wneud cais?

 • Sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais 18 oed ac iau sy’n byw yn y Deyrnas Unedig, Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel.
 • Sefydliadau sy’n dal Prif Grant ar hyn o bryd, cyhyd â bod eich cyllid yn dod i ben yn y 12 mis nesaf. Gallwch wneud cais am ragor o gyllid Prif Grant er mwyn parhau i redeg yr un prosiect neu i weithio ar brosiect gwahanol. Bydd angen i chi allu darparu tystiolaeth argyhoeddiadol o’r gwahaniaethau y mae ein grant wedi eu gwneud i fywydau’r plant a’r bobl ifanc dan anfantais rydych chi wedi gweithio gyda nhw.

Nid ydym yn rhoi grantiau i’r canlynol:

 • Sefydliadau sydd heb gofrestru
 • Gwaith y mae gan gyrff statudol (fel ysgolion neu awdurdodau lleol) ddyletswydd i’w ariannu.
 • Sefydliadau addysgol gan gynnwys ysgolion, prifysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion. Yr unig eithriad yw ysgolion arbennig. Darllenwch ein Canllawiau A i Y.
 • Sefydliadau sydd wedi bod yn weithredol am lai na thair blynedd.
 • Sefydliad ag incwm o dros £2m. (gweler y canllawiau am eithriadau)
 • Cyrff llywodraeth leol, carchardai neu gyrff y GIG.
 • Prosiectau cyfalaf neu adeiladu
 • Prosiectau sy’n hyrwyddo crefydd.
 • Ariannu tripiau neu brosiectau dramor.
 • Triniaeth neu ymchwil feddygol.
 • Profi beichiogrwydd neu gyngor, gwybodaeth neu gwnsela ar ddewisiadau beichiogrwydd.
 • Gwaith codi ymwybyddiaeth, oni bai ei fod wedi’i dargedu at y plant a’r bobl ifanc hynny sy’n wynebu’r risg fwyaf.
 • Bwrsarïau, ffioedd neu leoedd noddedig, neu gyfwerth.
 • Gwyliau lle nad yw’r prosiect yn chwarae llawer o ran, neu ddim rhan o gwbl.
 • Gweithgareddau gwleidyddol, sefydliadau gwleidyddiaeth plaid, neu lobïo uniongyrchol.
 • Unigolion
 • I’w basio ymlaen i sefydliadau eraill.
 • Cronfeydd gwaddol neu apeliadau cyffredinol.
 • Helpu gyda diffygion yn y gyllideb neu ad-dalu dyledion.
 • Prosiectau lle mae disgwyl i wariant y grant ddechrau cyn dyddiad dyfarnu’r grant (cyllid ôl-weithredol).
 • Prosiectau na allant ddechrau o fewn 12 mis i ddyddiad dyfarnu’r grant.
 • Gwariant amhenodol.
 • Gorbenion sefydliadol neu gostau rhedeg y byddai’r sefydliad yn eu talu pe bai’r prosiect yn rhedeg ai peidio. (Ond byddwn yn ystyried ariannu costau cymorth a godir o ganlyniad uniongyrchol i redeg y prosiect.)

Mae’n bwysig iawn eich bod yn cyfeirio at ein Canllawiau A i Y ar-lein i sicrhau nad ydych yn gwastraffu amser yn gwneud cais am bethau nad ydym yn eu hariannu, a’ch bod yn cyrraedd ein safonau gofynnol ar gyfer dyfarnu grantiau. Mae manylion ein polisïau yma – mae rhai yn berthnasol i bob prosiect (er enghraifft Diogelu Plant), ac mae rhai’n bwysig i rai mathau i brosiectau (er enghraifft prosiectau cwnsela neu brosiectau sy’n gofyn am gyllid ar gyfer offer).

Am faint dylwn i wneud cais?

 • Mae ein Rhaglen Prif Grantiau ar gyfer grantiau dros £10,000 y flwyddyn i gefnogi prosiectau am hyd at dair blynedd.
 • Nid oes cyfyngiad ar gyfer Prif Grantiau ond ychydig iawn o grantiau dros gyfanswm o £120,000 (neu £40,000 y flwyddyn) rydym yn eu dyfarnu, ac mae’r rhan fwyaf o grantiau yn cael eu dyfarnu ar gyfer symiau llai o lawer.
 • Pob blwyddyn rydym yn cael cais am lawer mwy o arian na’r hyn y gallwn ei roi. Mae ceisiadau am symiau mwy yn fwy cystadleuol bob amser.
 • Os ydych yn dymuno gwneud cais am swm llai, efallai y bydd ein Rhaglen Grantiau Bychain yn fwy addas i chi.

Sut mae gwneud cais

 1. Cynlluniwch eich prosiect yn ofalus. Mae’n bosibl y bydd ein canllaw a gynllunio eich prosiect yn ddefnyddiol cyn i chi gwblhau eich cais.
 2. Darllenwch ein Canllawiau A i Y i helpu i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud cais am bethau y gallwn eu hariannu’n unig.
 3. Darllenwch ein safonau gofynnol ar gyfer dyfarnu grantiau i’ch helpu i asesu a yw eich sefydliad yn gymwys. Os na fyddwch yn cyrraedd y rhain, ni fyddwn yn gallu bwrw ymlaen â’ch cais.
 4. Mae angen i chi gofrestru eich sefydliad cyn gallu llenwi Ffurflen Grant Prosiectau Prif Grant. I lenwi Ffurflen Gofrestru i Sefydliadau, darllenwch ein canllawiau ar y Ffurflen Gofrestru i Sefydliadau.
 5. Ar ôl i chi gyflwyno eich Ffurflen Gofrestru i Sefydliadau, byddwn yn ei hasesu i wneud yn siŵr bod eich sefydliad yn gymwys a’i bod yn cyrraedd ein safonau gofynnol. Byddwn yn ceisio rhoi penderfyniad i chi cyn pen tair wythnos ar ôl eich dyddiad cyflwyno.
 6. Unwaith y bydd eich sefydliad wedi cofrestru, byddwn yn anfon dolen atoch i lenwi Ffurflen Grant Prosiectau Prif Grant. Gallwch gael gafael ar y ffurflen hon drwy eich porth ceisiadau ar-lein. I lenwi Fflurflen Gais Prosiect, darllenwch ein Canllawiau Ffurflen Gais Prosiectau.

Os ydych yn dod i ddiwedd eich cyfnod grant, siaradwch â’ch tîm lleol. Ar ôl i chi gofrestru eich sefydliad byddwn yn cysylltu â chi gyda mwy o fanylion.  Y rheswm mwyaf cyffredin dros geisiadau aflwyddiannus yw bod yr holl wybodaeth ychwanegol ofynnol heb ei chynnwys. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr hyn y mae angen i chi ei gyflwyno, tarwch olwg ar ein Cwestiynau Cyffredin neu gysylltu â ni.

Nid ydym yn asesu ceisiadau:

 • Anghymwys.
 • Lle mae gwybodaeth ar goll.
 • Sy’n cynnwys cwestiynau heb eu hateb
 • Nad ydynt wedi cyrraedd ein safonau gofynnol

Pryd i wneud cais

Dylech gynllunio eich cais fel eich bod yn clywed beth yw’r penderfyniad mewn da bryd cyn i chi ddechrau eich prosiect. Ni allwn ariannu gwaith sy’n digwydd na chostau a godir cyn i chi gael penderfyniad.

Rydyn ni wrthi’n llunio ein Calendr Grantiau terfynol ar gyfer gweddill 2020. Rydyn ni’n disgwyl cyhoeddi ein hail rownd o benderfyniadau dyfarnu grantiau erbyn diwedd mis Gorffennaf 2020.

Fel arfer, byddwn yn gwneud penderfyniadau am Brif Grantiau cyn pen tua 3 mis ar ôl dyddiad cau’r cais. Bydd rhai ymgeiswyr yn cael clywed yn gynharach o lawer os nad ydynt yn llwyddiannus.

Wrth gynllunio eich cais, dylech gofio – os yw’r cais yn llwyddiannus, bydd yn rhaid i chi ddechrau gwario’r grant cyn pen 12 mis ar ôl clywed y penderfyniad.

Os oes gennych Brif Grant ar hyn o bryd a’ch bod chi’n dymuno gwneud cais am gyllid pellach ar gyfer yr un prosiect, neu brosiect gwahanol, ni ddylech wneud cais tan flwyddyn olaf eich grant.

Beth os oes gen i grant yn barod?

Rydyn ni wedi newid y broses i sefydliadau sy’n dymuno parhau â’u cyllid. Bydd angen i chi gofrestru gyda ni o hyd. Byddwn yn gofyn i chi gadarnhau eich bod yn gwneud cais i barhau â’ch grant presennol. Yna byddwn yn cysylltu â chi ynghylch y camau nesaf. Ein bwriad yw sicrhau ein bod yn diweddaru eich statws Cofrestru drwy gydol cyfnod eich grant. Mae hyn yn golygu na fydd angen i chi ailadrodd y broses Gofrestru eto yn y dyfodol.

Dyddiadau allweddol ar gyfer parhau â grantiau.

 • Cofrestru eich sefydliad: Drwy gydol y flwyddyn
 • Byddwn yn cysylltu â chi ynghylch â’r camau nesaf o fis Ionawr 2020 ymlaen
 • Bydd y penderfyniadau parhau cyntaf yn cael eu cyfathrebu erbyn diwedd mis Mai 2020

Bydd gennym fwy o fanylion am hyn maes o law.

Darllenwch os gwelwch yn dda y rhestr o sefydlaoedd / gwaith nid ydym yn cyllido am iddo newid yn ddiweddar.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i ni gyflwyno ein Ffurflen Gofrestru i Sefydliadau ar gyfer Prif Grant?

Ar ôl i chi gyflwyno eich Ffurflen Gofrestru i Sefydliadau, byddwch yn cael neges e-bost yn cadarnhau ein bod wedi ei chael. Bydd y neges e-bost hon yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am yr hyn sy’n digwydd nesaf.

 1. Ar ôl i chi gyflwyno eich Ffurflen Gofrestru i Sefydliadau, byddwn yn ei hasesu i wneud yn siŵr bod eich sefydliad yn bodloni ein meini prawf cymhwysedd a’r safonau gofynnol. Byddwn yn ceisio rhoi penderfyniad i chi cyn pen tair wythnos ar ôl eich dyddiad cyflwyno.
 2. Unwaith y bydd eich sefydliad wedi cofrestru, byddwn yn anfon dolen atoch i lenwi Ffurflen Grant Prosiectau Prif Grant. Gallwch gael gafael ar y ffurflen hon drwy eich porth ceisiadau ar-lein.
 3. Os na fyddwn yn cofrestru eich sefydliad, byddwn yn cysylltu â chi i esbonio’r camau nesaf.
 4. Gall gymryd hyd at 3 wythnos i ni brosesu eich Cofrestriad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu amser ar gyfer hyn pan fyddwch yn dewis pa ddyddiad cau ar gyfer Cais Prosiect rydych chi’n dymuno gwneud cais amdano.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i ni gyflwyno ein Ffurflen Gofrestru ar gyfer Prosiectau am Brif Grant?

Os cewch eich gwahodd i gyflwyno Ffurflen Gais ar gyfer Prosiectau, byddwch yn cael neges e-bost yn cynnwys dolen at y ffurflen ac yn rhoi gwybod i chi am y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r ffurflen honno. I lenwi Fflurflen Gais Prosiect, darllenwch ein Canllawiau Ffurflen Gais Prosiectau.

Ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen, cewch neges e-bost yn cadarnhau ein bod wedi ei chael ac yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am y camau nesaf.

Pan fyddwn yn cael eich ffurflen gais ar gyfer prosiectau, bydd eich tîm lleol yn gwneud yn siŵr bod eich prosiect yn gymwys. Bydd yn defnyddio proses wedi’i safoni i benderfynu ba geisiadau fydd yn mynd ymlaen i’r cam nesaf, gan ystyried ymysg pethau eraill:

 • nifer y ceisiadau;
 • y gyllideb sydd ar gael
 • blaenoriaethau rhanbarthol neu genedlaethol

Byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw canlyniad y penderfyniad dros e-bost.

Os cewch eich gwahodd i’r cam asesu, bydd asesydd yn cysylltu â chi i drefnu galwad ffôn. Bydd yr asesydd yn trafod eich prosiect a gweithdrefnau diogelu eich sefydliad mewn mwy o fanylder.

Beth fydd yn digwydd ar ôl yr alwad asesu?

Bydd eich cais yn cael ei ystyried gan ein Pwyllgor Dyfarnu Grantiau yn eich rhanbarth neu eich cenedl, a fydd yn argymell i’n hymddiriedolwyr a ddylid rhoi grant i chi ai peidio.

Bydd ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gwneud y penderfyniadau terfynol a byddwch yn cael gwybod am y penderfyniad dros e-bost. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynghylch pryd y gallwch ddisgwyl clywed am benderfyniad yn y neges e-bost a fydd yn cadarnhau ein bod ni wedi cael cais eich prosiect.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael neges e-bost i roi gwybod i chi am y penderfyniad. Bydd y neges e-bost hon yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Mae’n bosibl y bydd rhai amodau ynghlwm wrth eich grant: newidiadau y bydd angen eu gwneud neu bethau y bydd yn rhaid i chi eu dweud wrthym cyn y gallwn roi’r arian i chi.

Bydd yn rhaid i chi ddechrau gwario’r arian cyn pen 12 mis ar ôl dyddiad y neges e-bost sy’n rhoi gwybod i chi am y penderfyniad.

Cewch ragor o wybodaeth yn yr adran ‘Mae gennyf grant yn barod’.

Os yw eich cais yn aflwyddiannus, byddwch yn cael neges e-bost yn rhoi gwybod i chi am y penderfyniad. Bydd y neges e-bost hon yn rhoi rhesymau cryno i chi ynghylch pam y cafodd eich cais ei wrthod, a bydd yn nodi pryd cewch chi wneud eich cais nesaf. Gallwch hefyd gysylltu â ni os hoffech gael rhagor o adborth.

 

Cysylltwch â Ni

Oes angen i chi gysylltu â ni? Dyma’r wybodaeth sydd eisiau arnoch.

Ffurflen Gais

Llenwch y ffurflen hon i wneud cais am Prif Grantiau.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingssharesocial-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1