Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

We have updated our Privacy Policy and our Cookie Policy. Click here to find out more about what has changed.

‘Rare Beasts’ – taflu goleuni ar rieni ifanc

English

Mae Steffan Llŷr Williams yn Bennaeth Gwasanaethau GISDA yng Ngogledd Cymru. Yn y darn byr yma, mae Steffan yn trafod gwaith GISDA a’r broses o gymryd rhan mewn cynllun gan BBC Writersroom Cymru, sy’n cysylltu awduron o Gymru â phrosiectau a ariennir gan BBC Plant mewn Angen yng Nghymru. Mae ‘Rare Beasts’ yn animeiddiad byr sydd wedi cael ei greu yn sgil y cynllun.

Mae’r prosiect Rhieni Ifanc gan GISDA wedi cael ei ariannu gan BBC Plant mewn Angen am y tair blynedd diwethaf, ac mae’r cyllid yn rhoi cymorth i rieni ifanc 18 oed ac iau. Prif amcan y prosiect ydy rhoi cymorth i rieni agored i niwed a’u plant, er mwyn eu helpu i roi’r gorau i fod yn ddibynnol a dechrau byw’n annibynnol, gan dorri’r cylch ymysg teuluoedd sy’n parhau i fod yn ddibynnol ar wasanaethau cymdeithasol. Nod GISDA ydy gwella dyheadau rhieni ifanc a’u plant i fyw bywyd hapus ac iach sy’n llawn boddhad, fel rhan o gymuned gadarn a chefnogol lle byddan nhw’n cael cyfle i ffynnu ac i fwynhau’r profiad o fod yn rhan o deulu.

Roedd bod yn rhan o gynllun BBC Writersroom Cymru yn brofiad amhrisiadwy i’r holl rieni ifanc a fu’n cymryd rhan. Roedd yn fforwm iddyn nhw allu mynegi eu teimladau a’u hemosiynau mewn ffordd greadigol ac arloesol, a hynny mewn amgylchedd diogel a dienw. Roedd yn gyfle iddyn nhw rannu llawer o’r problemau roedden nhw’n eu hwynebu o ddydd i ddydd, phwysleisiwyd pa mor bwysig ydy’r gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu o ran eu dyheadau at y dyfodol.  Gobaith y bobl ifanc y buom ni’n cydweithio â nhw oedd y byddai’r animeiddiad yn annog pobl ifanc eraill, fel nhw eu hunain, i weithio gyda sefydliadau fel GISDA sydd yno i’w helpu a’u hannog pan fydd pethau’n anodd.

Elusen sy’n rhoi cyfleoedd a chefnogaeth ddwys i bobl ifanc agored i niwed rhwng 16 a 25 oed yng Ngwynedd ydy GISDA. Mae GISDA yn ceisio gwella bywyd pobl ifanc drwy weithio gyda nhw i ddatblygu eu sgiliau byw’n annibynnol ac i wella eu cyflogadwyedd, eu hiechyd a’u lles, a’u teimladau o hunanwerth. Mae’r gefnogaeth rydyn ni’n ei chynnig wedi cael ei theilwra i anghenion yr unigolyn, drwy roi sylw uniongyrchol i’r anawsterau mae’n eu hwynebu; rydyn ni’n annog unigolion i osod eu nodau eu hunain a’u cyflawni gyda’n harweiniad ni. Drwy’r amrywiaeth o brosiectau a chymorth therapiwtig sydd ar gael gan GISDA, gall pobl ifanc ddysgu’r sgiliau a magu’r hyder sy’n angenrheidiol i fyw’n annibynnol.

Yn fy marn i, mae’r animeiddiad – a ddyluniwyd fel rhan o Gynllun BBC Writersroom Cymru – yn ddarn o waith pwerus, sy’n crynhoi teimladau cychwynnol rhiant ifanc pan fydd yn cael cynnig help. Drwy ein profiad, rydyn ni wedi gweld sut mae pobl ifanc yn gyndyn o gydweithio ag asiantaethau oherwydd teimladau o ddiffyg ymddiriedaeth sydd ganddyn nhw’n barod. Mae hynny’n rhwystr sylweddol i’w oresgyn. Mae ein gwaith ni gyda BBC Writersroom Cymru yn rhoi cyfle i rieni ifanc rannu eu teimladau mewn ffordd greadigol, rhywbeth na all llawer ei wneud drwy ddim ond siarad, oherwydd ei fod yn wahanol iawn i’w hanawsterau o ddydd i ddydd.

Mae’r prosiect wedi parhau i helpu rhieni ifanc drwy gydol cyfnod Covid-19, ac rydyn ni wedi gallu addasu’r ffordd rydyn ni’n gweithio drwy barhau i gynnig ein gwasanaethau i bobl ifanc. Rydyn ni wedi gweld anghenion rhieni ifanc yn cynyddu o ran eu hiechyd meddwl, gorbryder ac iselder. Mae’r holl staff wedi bod yn wych wrth gynnig cefnogaeth ac arweiniad yn ystod y cyfnod anodd yma.

I ddarllen mwy am sut cafodd yr awdur Tim Price ei ysbrydoli i greu ‘Rare Beasts’, cliciwch yma. 

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1