Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Canllaw A-Y

Yr holl gymorth sydd eisiau arnoch i lenwi’r Ffurflen Gais.

Hanfodol ar gyfer pob ymgeisydd

Mae BBC Plant mewn Angen yn ei gwneud yn ofynnol i bob sefydliad fodloni ein safonau gofynnol ar gyfer dyfarnu grantiau. Disgwyliwn i bob cais am grant adlewyrchu’r egwyddorion craidd hyn (cliciwch bob pwnc isod i agor ateb manwl):

 

Rydym yn cyllido prosiectau sy’n canolbwyntio ar y gwahaniaeth a wneir i fywydau plant a phobl ifanc difreintiedig. Mae’n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth glir mai plant a phobl ifanc difreintiedig:

 • fydd prif fuddiolwyr y prosiect; ac,
 • fydd yn profi newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau yn sgil y gweithgareddau neu’r gwasanaethau a ddarperir.

Disgwyliwn i brosiectau ganolbwyntio ar fynd i’r afael â materion difreintedd sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc. Rydym yn diffinio difreintedd fel:

 • Salwch, trallod, cam-drin neu esgeulustod.
 • Unrhyw fath o anabledd.
 • Anawsterau ymddygiad neu seicolegol.

Byw mewn tlodi neu sefyllfaoedd o amddifadedd

Wrth wneud cais, mae angen i chi:

 • Ddangos bod y mwyafrif clir o’r plant a fydd yn elwa ar y grant yn ddifreintiedig.
 • Dweud wrthym am y plant a’r bobl ifanc y mae eich prosiect yn gweithio gyda nhw.
 • Disgrifio sut mae’r anfanteision y maent yn eu profi yn effeithio ar eu bywydau.
 • Disgrifio sut rydych chi’n cyrraedd y plant a’r bobl ifanc difreintiedig a all elwa fwyaf ar y prosiect.
 • Dweud wrthym sut y byddwch yn targedu’r plant a’r bobl ifanc anoddaf eu cyrraedd.

Mae’n rhaid i chi ddarparu tystiolaeth y byddwch yn amddiffyn plant a phobl ifanc pan fyddant yn eich gofal ac yn eu cynorthwyo i ddatblygu. Bydd angen i chi ddangos y pwyntiau a ganlyn o fewn y cais ac yn ystod eich asesiad:

Mae gan eich sefydliad ei Bolisi a’i weithdrefnau Diogelu Plant a Phobl Ifanc ei hun. Dylai eich polisi fod yn enw eich sefydliad. Dylai pawb, gan gynnwys y plant a phobl ifanc, wybod am eich polisi a’ch gweithdrefnau, a’u defnyddio yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Dylech gael unigolyn penodol i fod yn gyfrifol am ddiogelu yn eich sefydliad.

 • Mae’r holl staff, gwirfoddolwyr a phwyllgor rheoli, sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, yn cael gwiriadau priodol a rheolaidd.
 • Mae’r holl staff, gwirfoddolwyr ac aelodau’r pwyllgor rheoli yn cael hyfforddiant diogelu plant. Dylai fod yn berthnasol i’w rôl, yn cwmpasu polisi eich sefydliad ac yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.
 • Rydych chi’n cymryd camau priodol i sicrhau bod y plant a’r bobl ifanc yn eich gofal yn ddiogel. Gallai hyn fod drwy wneud asesiadau risg neu sicrhau bod gan oruchwylwyr gymwysterau perthnasol. Mae gan eich Polisi Diogelu Plant a Phobl ifanc gamau clir i’w cymryd os bydd digwyddiad neu ddatgeliad yn codi. Dylai hyn gynnwys pwy i’w hysbysu a sut i gysylltu â nhw.

Mae’r mesurau hyn yn helpu i sicrhau fod y plentyn neu’r unigolyn ifanc yn eich gofal yn cael profiad da wrth gymryd rhan yn eich prosiect.
Os byddwch yn cyrraedd y cam asesu, byddwn yn archwilio eich ymagwedd at ddiogelu ymhellach.
Mae plant a phobl ifanc wrth galon ein gwaith. Mae gan bob plentyn yr hawl i gael eu hamddiffyn rhag niwed. Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb ni i ddiogelu lles yr holl blant a phobl ifanc rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym yn ymrwymo i ymarfer sy’n eu hamddiffyn.
Nid ydym ac ni allwn fod yn arbenigwyr ar ddiogelu. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â’r NSPCC a sefydliadau blaenllaw eraill i hyrwyddo arfer gorau o ran diogelu plant a phobl ifanc.

Mae gan wefan yr NSPCC adnoddau ar ddiogelu plant yn y sector gwirfoddol a chymunedol. Rhowch sylw arbennig i’r adnoddau hyn:

Wrth wneud cais, mae angen i chi ddangos:

 • Sut rydych chi wedi ystyried barn plant a phobl ifanc am y gwaith rydych chi’n bwriadu ei wneud a’r gwahaniaethau yn eu bywydau rydych chi’n gobeithio a fydd yn deillio o hynny.
 • Sut bydd ymgynghori a chyfranogiad yn digwydd yn barhaus drwy gydol bywyd y prosiect.
 • Sut bydd plant a phobl ifanc sy’n ymwneud â rhedeg neu reoli agweddau ar y prosiect yn cael eu cefnogi lle bo hynny’n briodol.
  Gwyddom y gallai fod rhesymau pam y gall rhai prosiectau gynnig ymgynghoriad cyfyngedig yn unig. Bydd angen i chi allu esbonio pam mai felly y mae pethau.

Nid ydym yn darparu cyllid ar gyfer prosiectau sy’n dyblygu neu’n cymryd lle gweithgareddau sy’n gyfrifoldeb y wladwriaeth.
Gallwn ystyried ceisiadau am wasanaethau ychwanegol sydd y tu hwnt i gyfrifoldeb y wladwriaeth. Os mai dyna’r sefyllfa, rydym yn disgwyl i chi ddangos tystiolaeth glir o sut mae hwn yn wasanaeth ychwanegol.

Abc o bolisïau a chanllawiau

Mae’r wybodaeth a ganlyn yn A i Y o wybodaeth am bolisïau a chanllawiau i ymgeiswyr.

Rydym eisiau sicrhau nad ydych chi’n gwastraffu amser yn gwneud cais am bethau nad ydym yn eu cyllido. Fe welwch fanylion gwerthfawr am ein disgwyliadau yma. Mae rhai’n berthnasol i bob prosiect – er enghraifft, diogelu. Mae rhai’n bwysig ar gyfer rhai mathau o geisiadau – fel cynghori neu offer, er enghraifft.

Rhaglen Grantiau Bychain

Nid ydym yn ystyried ceisiadau am gyfalaf na gwaith adeiladu. Byddwn yn derbyn ceisiadau ar gyfer offer.

Rhaglen Prif Grantiau

Yn ein rhaglen Prif Grantiau, ni fyddwn yn ariannu unrhyw fath o waith adeiladu. Mae hyn yn cynnwys gwaith adeiladu, adnewyddu neu drosi adeiladau newydd, eiddo presennol, meysydd chwarae, caeau chwaraeon, ac ati. Byddwn yn ariannu offer symudol hyd at £20,000 (e.e. offer chwarae ac offer synhwyraidd).

Mae adennill costau llawn yn golygu talu cyfanswm costau prosiect. Mae hyn yn cynnwys cyfran tuag at gostau gorbenion y sefydliad sy’n rhedeg y prosiect.

Byddwn ni’n talu am gostau sefydliadol sy’n ymwneud â gwaith â’r sefydliad ehangach. Gall eich cais gynnwys cyfraniad at y costau rhedeg hyn neu gall eich cais llawn fod tuag at y costau hyn.

Gweler hefyd ‘Costau Prosiect’.

Rydym yn cydnabod y Model Cymdeithasol o Anabledd. Mae hwn yn nodi bod perthynas anghyfartal mewn cymdeithas, lle nad yw anghenion pobl a chanddynt nam yn cael digon o ystyriaeth yn aml. Gall hyn arwain at allgáu cymdeithasol. O ganlyniad i’r rhwystrau sy’n wynebu plant a phobl ifanc anabl, efallai y byddant yn wynebu anfanteision eraill fel tlodi, ynysu, llai o fynediad at hamdden a chyfeillgarwch, salwch a chyfleoedd cyfyngedig.

Rydym am i’n cyllid roi cymorth i blant a phobl ifanc anabl mewn ffyrdd sydd yn:

 • Gwella eu dewisiadau a’u cyfleoedd
 • Gwella eu galluoedd
 • Annog annibyniaeth
 • Magu hyder a hunan-barch
 • Dangos pobl ifanc ac oedolion anabl fel modelau rôl cadarnhaol
 • Gwrthsefyll agweddau negyddol a rhwystrau i gymryd rhan
 • Cydnabod anghenion teuluoedd a gofalwyr.

Ni fyddwn yn ariannu:

 • Prosiectau sy’n atgyfnerthu stereoteipiau negyddol o blant a phobl ifanc anabl. Rydym yn disgwyl i chi gydymffurfio Deddf Cydraddoldeb 2010.

Nid ydym yn ystyried ceisiadau gan gyrff llywodraeth leol.  Mae hyn yn cynnwys cynghorau ar bob lefel.

Nid ydym yn ystyried ceisiadau gan gyrff iechyd statudol. Mae hyn yn cynnwys cyrff gofal sylfaenol neu eilaidd y GIG, ysbytai, Grwpiau Comisiynu Clinigol, Byrddau Iechyd a Llesiant, a chyfwerth – er enghraifft, Ymddiriedolaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Byrddau GIG ac Ymddiriedolaethau Iechyd.

Nid ydym yn ariannu prosiectau ar gyfer profi am feichiogrwydd; na chyngor, gwybodaeth neu gwnsela ar ddewisiadau beichiogrwydd.

Wrth wneud cais i ni am waith gyda phlant ifanc, bydd angen i chi ddarparu manylion am sut mae eich prosiect yn mynd tu hwnt i ymrwymiadau statudol lleol a chenedlaethol. Bydd rhaid i chi ddangos sut mae’r prosiect er budd plant dan anfantais yn bennaf, yn hytrach na’u rhieni.

Gellir ystyried ceisiadau gan sefydliadau gwirfoddol sy’n darparu gwasanaethau mewn canolfannau plant os yw’r canolfannau’n cael eu harwain gan awdurdodau lleol fel arall. Rhaid i’r partner yn y sector gwirfoddol arwain.

Nid ydym yn ystyried ceisiadau i ddarparu bwrsari neu i noddi/rhoi cymhorthdal i blant neu i bobl ifanc difreintiedig os na allent fforddio’r ffi arferol a godir gan y sefydliad. Gallai enghreifftiau gynnwys ceisiadau gan sefydliadau sy’n codi ffioedd sy’n darparu dosbarthiadau drama, cylchoedd chwarae neu hyfforddiant chwaraeon lle mae’r cais yn gofyn am gymhorthdal ​​i leoedd ar gyfer un neu ragor o blant dan anfantais oherwydd bod y ffi yn rhy ddrud iddynt.

Byddwn yn ystyried ceisiadau lle mae mwyafrif y plant yn ddifreintiedig, ac nad yw unrhyw ffi a godir yn rhwystr i’r rhai y mae’n ceisio eu cefnogi.

Gweler hefyd ‘Ffioedd’

Byddwn yn ystyried ceisiadau ar gyfer bysiau mini, ond prin yw’r grantiau hyn a bydd angen i chi gyflwyno achos cryf dros y canlyniadau i blant a’r effeithlonrwydd o ran cost. Bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o’r canlynol:

 • pam mae angen i’r sefydliad brynu bws mini, yn lle llogi un
 • faint o ddefnydd rydych yn disgwyl ei wneud o’r bws mini, a faint o’r defnydd hwnnw fydd yn cael ei wneud gan blant a phobl ifanc dan anfantais
 • sut bydd costau yswiriant, storio diogel, rhedeg, a chynnal a chadw yn cael eu talu
 • sut bydd y cerbyd yn ddigon hygyrch i bob defnyddiwr posibl
 • sut bydd yr holl ofynion diogelwch, fel gwregysau diogelwch ac offer diffodd tân, yn cydymffurfio â’r gyfraith.

Rhaglen Grantiau Bychain

Yn ein Rhaglen Grantiau Bychain, nid ydym yn ariannu prosiectau sy’n gweithio’n uniongyrchol i roi cymorth i blant y mae Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant wedi effeithio arnynt. Rydym yn ariannu’r math hwn o waith drwy ein Rhaglen Prif Grantiau.

Rhaglen Prif Grantiau

Mae ein Rhaglen Prif Grantiau yn fwy addas ar gyfer y math hwn o waith. Mae ein dull gweithredu o ran Prif Grantiau’n caniatáu i ni feithrin cysylltiadau dyfnach â sefydliadau sy’n gweithio gyda’r garfan hon o ddefnyddwyr gwasanaeth agored i niwed.

Os ydych yn darparu project sy’n ymwneud â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant ac yn cael eich ariannu drwy ein rhaglen Grantiau Bach ar hyn o bryd, cysylltwch â’ch rheolwr grantiau. Bydd yn gallu rhoi arweiniad i chi ar ailymgeisio. Nid oes unrhyw newidiadau o ran cymhwysedd ar gyfer prosiectau Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant sydd ar hyn o bryd yn cael eu cyllido drwy ein rhaglen Prif Grantiau.

Fel rhan o’r broses gwneud cais, rydym yn gofyn am ganolwr allanol i gefnogi’r asesiad. Bydd angen geirda hefyd ar gyfer pob cais i’r Prif Grantiau.

Fodd bynnag, byddwn yn dewis a dethol a oes angen geirda ysgrifenedig neu beidio ar gyfer y rhaglen Grantiau Bach.

Lle mae angen canolwr i gefnogi cais am Grant Bach, byddwn yn nodi pwy ddylai fod yn ganolwr a’r materion penodol rydym am iddo roi sylwadau arnynt. Gallai peidio â darparu geirda o fewn y cyfyngiad amser a ragnodir olygu bod eich cais ddim yn symud ymlaen i’r cam gwneud penderfyniadau. Felly, mae’n bwysig bod ymgeiswyr yn esbonio’n glir i’w canolwr y gallai peidio ag ymateb effeithio ar eu siawns o gael grant.

Mae’n rhaid i’ch canolwr fod yn rhywun o’r tu allan i’ch sefydliad. Dylai fod yn rhywun:

 • sy’n gyfarwydd â’ch sefydliad o safbwynt proffesiynol
 • nad yw’n gweithio, yn gwirfoddoli nac yn fuddiolwr yn eich sefydliad
 • sydd â dealltwriaeth dda o’r prosiect rydych chi’n ymgeisio amdano, gan y gallwn ofyn iddyn nhw drafod eich cais drwy e-bost neu ar y ffôn.

Nid ydym yn ariannu darpariaeth statudol, gan gynnwys carchardai. Byddwn yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau sy’n gweithio mewn carchardai neu mewn partneriaeth â nhw. Rhaid bod cytundeb partneriaeth clir yn ei le, cytundeb sy’n cynnwys cyfrifoldebau diogelu.

Nid ydym yn ystyried ceisiadau ar gyfer gwaith codi ymwybyddiaeth cyffredinol na gwaith addysgol ar faterion. Mae hyn yn cyfeirio at brosiectau sydd wedi’u hanelu at boblogaeth gyffredinol o blant neu bobl ifanc.

Cyn i ni allu ystyried prosiectau codi ymwybyddiaeth, mae angen i chi ddangos bod y prosiect:

 • wedi’i dargedu’n benodol tuag at blant a phobl ifanc sydd eisoes dan anfantais oherwydd y mater.
 • neu sydd mewn risg benodol o fod dan anfantais o’i herwydd.

Gallai enghreifftiau gynnwys prosiectau codi ymwybyddiaeth sy’n canolbwyntio ar faterion fel cam-drin rhywiol, trais domestig, a defnyddio alcohol neu gyffuriau, ac ati.

Yng Nghymru a Lloegr, mae’n rhaid i sefydliadau gwirfoddol a chymunedol gydag incwm dros £5,000 yn y flwyddyn flaenorol fod wedi cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau.

Rhaglen Grantiau Bychain

Yng Ngogledd Iwerddon, mae’n rhaid i sefydliad elusennol gofrestru gyda Chomisiwn Elusennau Gogledd Iwerddon pan fyddant yn cael eu galw gerbron y Comisiwn.

Am ragor o wybodaeth, trowch at y Comisiwn ElusennauSwyddfa Rheoleiddiwr Elusennau’r Alban neu Gomisiwn Elusennau Gogledd Iwerddon

Rhaglen Prif Grantiau:

Rhaid i chi fod wedi cofrestru â’r corff rheoleiddio priodol er mwyn gwneud cais i’n Rhaglen Prif Grantiau.

Byddwn yn cyllido costau prosiect uniongyrchol yn ogystal â chostau sefydliadol. Mae costau prosiect yn ymwneud yn glir ac yn uniongyrchol â phroject.

Gallai hyn gynnwys cyflogau, treuliau gwirfoddolwyr, costau llogi adeiladau a chostau teithio. Yn aml, mae costau prosiect hefyd yn cynnwys elfennau nad ydynt yn gysylltiedig â darparu i’r un graddau, fel rheolaeth linell, gweinyddiaeth, yswiriant a chyfleustodau.

Gweler hefyd Adennill Costau Llawn a Chostau Sefydliadol

Mae costau sefydliadol yn cyfeirio at unrhyw gostau ar draws eich sefydliad ehangach, nad ydynt efallai ar gyfer prosiect penodol yn unig. Gallai’r rhain gynnwys costau rhedeg o ddydd i ddydd, staff nad ydynt yn gweithio’n uniongyrchol ar brosiectau, yswiriant, neu gyfleustodau ac ati.

Byddwn yn ystyried ceisiadau gan gwmnïau buddiannau cymunedol sydd â chyfansoddiad ac sydd wedi eu cofrestru’n briodol sydd:

 • â thri neu ragor o gyfarwyddwyr heb gysylltiad â’i gilydd.
 • â ‘chymal clo asedau’. Mae hyn yn golygu bod arian neu asedau yn cael eu trosglwyddo i gorff clo asedau arall a enwir (e.e. elusen arall neu Gwmni Buddiant Cymunedol). Mae’n rhaid i’ch Erthyglau Cymdeithasu nodi enw’r sefydliad arall.
 • Yn CLG (Cwmnïau Cyfyngedig trwy Warant, yn hytrach na Chwmnïau Cyfyngedig drwy Gyfranddaliadau).

Mae’n rhaid sefydlu Cwmnïau Buddiant Cymunedol a’u cofrestru fel Cwmnïau o’r fath gyda Thŷ’r Cwmnïau. Dylech allu darparu rhif cofrestru. Mae’n rhaid i chi ddadlau’r achos bod y gwaith yn canolbwyntio ar anghenion a dyheadau plant a phobl ifanc. Mae’n rhaid i hyn fod yn ychwanegol at anghenion busnes eich cwmni. Fel rhan o hyn, dylai ceisiadau ddangos sut mae’r prosiect yn ymateb i angen a nodwyd yn glir. Dylai hefyd ystyried barn plant a phobl ifanc

Dyma ddolenni at wybodaeth ddefnyddiol gan Swyddfa’r Rheoleiddiwr Cwmnïau Buddiant Cymunedol.

Am wybodaeth ynghylch y mathau eraill o gwmnïau cofrestredig y byddwn yn ystyried eu ceisiadau, trowch at adran Menter Gymdeithasol y canllaw hwn

Nid ydym yn rhoi grantiau i brynu cyfarpar fydd yn dod yn eiddo i, neu’n cael ei ddefnyddio gan gorff statudol fel ysgol neu ysbyty.

Wrth wneud cais am gyllid ar gyfer cyfarpar, disgwylir i chi nodi:

 • sut y sicrheir mai’r plant a’r bobl ifanc fydd y prif ddefnyddwyr neu fydd yn elwa’n bennaf
 • pam fod angen y cyfarpar ar gyfer y prosiect
 • sut yr ystyriwyd materion fel yswiriant, storio diogel a bywyd silff
 • sut y gwnaethoch siopa o gwmpas i gael y gwerth gorau am arian
 • pam fod prynu’r cyfarpar yn well na’i logi neu gael ei fenthyg
 • pwy fydd yn cael defnyddio’r cyfarpar pan na fydd y prosiect yn ei ddefnyddio? Lle prynir cyfarpar ar gyfer plentyn neu unigolyn ifanc unigol i’w ddefnyddio, mae’n well gan Plant mewn Angen y BBC i’r eitem aros yn eiddo i’r grŵp nid yr unigolyn. Pan fydd eitem yn bwrpasol neu na ellir ei hailddefnyddio, rydym yn hapus iddi ddod yn eiddo i’r plentyn neu’r unigolyn ifanc.

Nid ydym yn ariannu cymhorthion na chyfarpar meddygol lle bo cyfrifoldeb statudol i wneud hynny. Mae hyn yn cynnwys prynu offer meddygol arbenigol ar gyfer ysbyty.

Dylai ceisiadau gan sefydliadau sy’n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc gyda chyflyrau meddygol prin ddarparu canolwr allanol sy’n ymarferydd meddygol. Rhaid i’r ymarferydd feddu ar brofiad o weithio gyda’r cyflwr ac ar wybodaeth am waith y sefydliad a’r prosiect penodol.

Disgwyliwn i bob sefydliad ddangos diwylliant cryf o gefnogi diogelwch ar-lein a chydnerthedd digidol plant a phobl ifanc. Dylai polisi diogelu eich sefydliad ddangos hyn, ac amlinellu sut y dylai staff a phlant ymgymryd â phob gweithgarwch ar-lein yn ddiogel a chyfrifol. Rhaid i hyn oll fod yn berthnasol i’r sefydliad, ei weithgareddau a bod yn briodol i oed.

Dylech allu dangos elfennau allweddol o ddulliau rheoli effeithiol a chefnogaeth ar gyfer yr amgylchedd digidol, gan gynnwys y canlynol:

Dylid cefnogi pobl ifanc a’u grymuso i reoli eu bywydau ar-lein yn fwy effeithiol. Dylai prosiectau ystyried sut y gallent, drwy eu gwaith gyda phlant, gefnogi’r broses o ddatblygu cydnerthedd digidol (mewn ffordd sy’n briodol i oedran).

Dylid diweddaru polisi, gweithdrefn a hyfforddiant diogelu craidd yn ogystal â Chod Ymddygiad y sefydliad er mwyn cyflwyno dull unedig sy’n adlewyrchu’r byd go iawn a’r byd rhithwir y mae plant, staff a gwirfoddolwyr yn symud yn ôl ac ymlaen rhyngddynt.

Pan fydd prosiect yn defnyddio rhyw fath o dechnoleg ryngweithiol i gyfathrebu â phobl ifanc, dylid galluogi’r rheolyddion preifatrwydd, diogelwch cyfrinair a mesurau cymedroli priodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at adnoddau Diogelwch Ar-lein yr NSPCC neu Thinkuknow (Rhaglen addysg ar-lein sydd wedi ymrwymo i amddiffyn plant a phobl ifanc, ac sy’n cael ei rhedeg gan CEOP, Canolfan Camfanteisio ar Blant a Diogelwch Ar-lein). Ar gyfer adnoddau i helpu pobl ifanc reoli eu bywydau ar-lein eu hunain, rydym yn argymell adnodd y BBC i blant, BBC Own It.

Bydd angen i’r rhan fwyaf o grwpiau chwarae a chylchoedd chwarae ar gyfer plant o dan 8 oed fod wedi cofrestru, oni bai fod y gyfraith yn nodi nad oes yn rhaid iddynt wneud hynny.

Ni fyddwn yn ariannu prosiectau tebyg os oes gofyn iddynt gofrestru a’u bod heb wneud hynny.

I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y canlynol

Rhaglen Grantiau Bychain

Ar ddiwedd eich grant, gallwch wneud cais i barhau â’ch gwaith. Ar gyfer Grantiau Bach, gallwch wneud cais yn ystod blwyddyn olaf eich grant. Tarwch olwg ar ein tudalen Grantiau Bach i weld y dyddiadau cau.

Rhaglen Prif Grantiau

Disgwyliwn i chi ddarparu tystiolaeth glir o sut mae eich prosiect blaenorol wedi gwneud gwahaniaeth i’r plant a phobl ifanc. Byddwn hefyd yn edrych yn ôl ar eich adroddiadau grant blynyddol wrth asesu eich cais i barhau â’r prosiect.

Nid yw’r ffaith fod gennych grant ar y pryd yn sicrhau y cewch gyllid pellach. Byddwn yn ystyried pob cais yn ôl ei haeddiant ei hun ac yn unol â’n blaenoriaethau Cenedlaethol a Rhanbarthol.

Os byddwch yn llwyddiannus, ni fyddwn yn rhyddhau arian grant newydd nes ein bod yn fodlon ar adroddiad terfynol y grant blaenorol. Bydd angen i chi ddechrau gwario’r grant newydd o fewn 12 mis i’r dyddiad dyfarnu.

Nid ydym yn ystyried cyllid llawn ar gyfer rolau sy’n gwneud gwaith achos os yw’r gwaith hwnnw’n denu unrhyw gymorth cyfreithiol. Wrth wneud cais am rolau o’r fath, dangoswch unrhyw gyllid cymorth cyfreithiol a gafwyd mewn cysylltiad â gwaith achos y flwyddyn flaenorol. Ar gyfer blynyddoedd dau a thri ceisiadau o’r fath, mae angen i chi nodi:

 • faint o gymorth cyfreithiol byddwch yn ei gael o bosibl
 • faint o gyfraniad i’r rôl maen nhw’n gofyn amdano gennym ni.

Rydyn ni’n ystyried prosiectau sy’n cefnogi rhieni neu sy’n cynnig hyfforddiant mewn sgiliau magu plant, cyn belled nad ydyn nhw’n ceisio gwella profiadau rhieni fel y prif ddiben, ond yn hytrach eu bod nhw’n gweithio gyda rhieni fel ffordd o wella profiadau plant a phobl ifanc. Mae angen darparu tystiolaeth glir o ganlyniadau i blant.

Weithiau, efallai y byddwch yn dewis defnyddio neu weithio gyda sefydliad neu berson arall i ddarparu rhan o’ch prosiect. Er enghraifft, gofyn i gerddor ddarparu gweithdai fel rhan o grŵp ieuenctid. Efallai na fydd gennych y sgiliau cerddorol i ddarparu’r gweithdai, ac felly’n is-gontractio’r rhan honno o’r prosiect i berson arall.

Mae hwn yn gallu bod yn ddull rhesymol a synhwyrol i’w gymryd, ond rydym yn disgwyl y canlynol gan yr holl sefydliadau sy’n cael cyllid gennym:

 • Bod ganddynt berthynas â’r plant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y prosiect.
 • Eu bod yn cymryd cyfrifoldeb am gyllid, trefniadau llywodraethu a gweithdrefnau diogelu’r prosiect sy’n cael ei ariannu, ac yn gwneud yn siŵr bod unrhyw un sy’n cael ei is-gontractio’n deall ac yn dilyn arferion y sefydliad hefyd.

Nid ydym yn ariannu darpariaeth statudol, gan gynnwys ysbytai. Byddwn yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau sy’n gweithio mewn ysbytai neu mewn partneriaeth â nhw. Rhaid bod cytundeb partneriaeth clir yn ei le. Rhaid i’r cytundeb gynnwys diogelu.

Mae dogfen lywodraethu yn amlinellu rheolau ac amcanion y sefydliad, a sut mae’n gwneud penderfyniadau. Yn aml, gelwir y ddogfen hon yn gyfansoddiad. Yn achos Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, fe’i gelwir yn Femorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu.
Dylai eich dogfen lywodraethu nodi:

 • Bod y sefydliad yn un nid er elw, neu fod ganddo gymal clir yn ei ddogfen lywodraethu yn sicrhau bod yr holl incwm yn cael ei gymhwyso at ddibenion y sefydliad, yn hytrach na chael ei ddosbarthu i aelodau, cyfranddalwyr neu berchnogion.
 • Nodau elusennol sy’n addas ar gyfer gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn y Deyrnas Unedig
 • Cymal/clo asedau diddymu ar waith, sy’n ei gwneud yn ofynnol dosbarthu asedau i sefydliad sydd â nodau elusennol tebyg mewn achos o gau
 • Ar gyfer Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, mae’n rhaid i’r cymal clo asedau/diddymu nodi enw’r sefydliad a ddewiswyd.

Os ydych chi’n talu unrhyw aelod o’ch Corff Llywodraethu, mae’n rhaid i chi roi manylion am hyn mewn cytundeb ysgrifenedig ffurfiol.

Rhaid iddo fod wedi’i fanylu yn eich dogfen lywodraethu neu bydd rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig gan eich rheoleiddiwr.

Gweler hefyd ‘Cofrestru Elusennau’.

O’r blaen, nid oeddem yn gofyn i eglwysi gyflwyno eu cyfrifon blynyddol i ni yn ystod y broses gwneud cais. O hyn ymlaen, byddwn yn gofyn i chi eu cyflwyno. Lle bo’n bosibl, bydd angen i ni weld y cyfrifon a fydd yn dal y cyllid yr ydych yn gwneud cais amdano.

Fel rhan o asesiad, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn am dystiolaeth o’r canlynol:

 • Sut mae/bydd penderfyniadau am y prosiect yn cael eu gwneud (rydym yn disgwyl i hyn gynnwys mwy nag un person).
 • Eich statws cyfreithiol.
 • Sut mae/bydd penderfyniadau ariannol yn cael eu gwneud (rydym yn disgwyl i hyn gynnwys mwy nag un person).

Rydyn ni’n cyllido sefydliadau sy’n codi ffioedd i gymryd rhan yn eu gweithgareddau, ond rydyn ni’n disgwyl y bydd gennych chi ddatganiad neu bolisi ar hepgor ffioedd. Rydyn ni eisiau gweld:

 • bod y rhai sy’n methu â fforddio talu ffioedd yn cael eu hystyried ac yn derbyn gofal;
 • cefnogaeth i’r rhai sy’n methu â pharhau i dalu ffioedd, a bod;
 • y gymuned ehangach yn ymwybodol y gall ffioedd gael eu hepgor mewn rhai amgylchiadau;
 • eich bod chi’n rhagweithiol wrth rannu eich ymagwedd at dalu ffioedd a hepgor ffioedd.

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi sefydliadau sy’n gwella canlyniadau plant difreintiedig. Mae sicrhau bod cyn lleied â phosibl o blant yn cael eu heithrio rhag ymuno â gweithgareddau yn bwysig.

Byddwn yn ystyried prosiectau sy’n cynnwys elfen gofal plant, gan gynnwys meithrinfeydd, ond dim ond os ydynt yn canolbwyntio ar ddarparu profiad datblygu o ansawdd uchel i’r plant eu hunain. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau ar gyfer gofal plant os mai eu bwriad yw hwyluso hyfforddiant neu gyflogaeth i riant.

Byddwn yn ystyried ceisiadau gan brosiectau sy’n cynnig gofal seibiant i deulu plentyn neu berson ifanc anabl. Gan fod darpariaeth graidd gofal seibiant yn gyfrifoldeb statudol, bydd angen i chi ddarparu rheswm clir pam eich bod yn gofyn i ni ariannu’r gweithgarwch hwn.

Dylai prosiectau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc wedi’u gwahardd o’r ysgol allu dangos:

 • nad yw ein cyllid yn cymryd lle cyllid statudol – rydym yn disgwyl i hwn ddilyn y plentyn
 • y bydd ein cyllid yn ychwanegol at gyfrifoldebau statudol
 • y bydd ein cyllid yn galluogi profiad o ansawdd, yn wahanol i’r hyn mae awdurdodau statudol yn gyfrifol am ei ddarparu.

Gallwn ariannu ceisiadau gan grwpiau sy’n gweithio mewn partneriaeth. Mae’n rhaid i sefydliad enwebedig fod yn sefydliad arweiniol a gwneud y cais. Bydd ein rheolau arferol yn berthnasol i’r sefydliad arweiniol hwnnw. Dim ond un Prif Grant ac un Grant Bach y caiff y sefydliad ei gael ar y tro, gan gynnwys y grant ar gyfer y prosiect partneriaeth.

Bydd y sefydliad arweiniol yn atebol am y canlynol:

 • Rheoli’r grant ac adrodd yn ôl.
 • Cyflawni prosiectau.
 • Rheoli gweithwyr sy’n cael eu hariannu gan y prosiect.
 • Gwneud yn siŵr bod y prosiect yn cyflawni ei ganlyniadau a nodwyd.
 • Diogelu

Mae ceisiadau gan bartneriaethau yn amodol ar yr un canllawiau â cheisiadau eraill o ran statws y corff sy’n gwneud y cais.

Dylai cytundeb partneriaeth fod yn ei le cyn y broses gwneud cais.

Rydyn ni’n cyllido gwyliau, teithiau a gwibdeithiau dim ond lle gellir dangos bod y rhain yn ffordd effeithiol o fynd i’r afael ag anghenion y plant a’r bobl ifanc dan sylw.

Ni fyddwn yn ariannu gwyliau i deuluoedd lle nad yw’r prosiect yn chwarae llawer o ran, neu ddim rhan o gwbl. Byddwn yn ariannu sefydliadau lle gallwn weld eu polisi a’u harferion diogelu’n cael eu defnyddio’n rheolaidd. Byddwn hefyd yn ariannu prosiectau lle mae derbynyddion grant yn gallu gweld a thracio canlyniadau eu gwaith. Nid ydym yn meddwl bod hyn yn bosibl heb fynediad at y plant a phobl ifanc, er enghraifft cais am gyllid i anfon teulu neu grŵp o deuluoedd i barc carafannau, lle nad yw’r sefydliad yn darparu unrhyw weithgaredd

Byddwn yn ariannu gwyliau a gweithgareddau preswyl am dair blynedd naill ai fel prif nodwedd neu fel rhan o’r prosiect.. Bydd yn ofynnol i dderbynwyr grantiau llwyddiannus roi diweddariadau blynyddol i ni am eu polisïau a’u prosesau diogelu cyn cychwyn darpariaeth y flwyddyn nesaf.

Ni fyddwn yn rhoi grantiau’n uniongyrchol i ganolfannau preswyl sy’n dymuno sicrhau cyllid i blant a phobl ifanc fynd i’w canolfannau. Dim ond i sefydliadau sydd â pherthynas waith sefydledig gyda phlant a phobl ifanc y byddwn ni’n darparu cyllid.

Rydyn ni’n cyllido tripiau a gwyliau yn y Deyrnas Unedig yn unig. Yr un eithriad yw ceisiadau o Ogledd Iwerddon, lle mae modd ystyried tripiau neu wyliau i Weriniaeth Iwerddon.

Rydyn ni’n ystyried hyfforddiant staff pan allwch chi ddangos y cysylltiad â chanlyniadau gwell i blant a phobl ifanc. Ni fyddwn ni’n cyllido hyfforddiant pan fydd hynny’n golygu gwella datblygiad proffesiynol unigolyn yn bennaf.

Nid ydym yn cyllido gweithwyr plant mewn llochesau menywod yn yr Alban, gan fod hynny’n cael ei gwmpasu gan ddarpariaeth statudol. Rydym yn ystyried ceisiadau gan lochesau menywod yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Rydym yn ceisio blaenoriaethu sefydliadau lleol, llai eu maint. O ganlyniad, efallai na fyddwn yn dewis blaenoriaethu sefydliadau â throsiant blynyddol o fwy na £2m yn y flwyddyn ariannol gyflawn ddiweddaraf. Rydym yn deall bod rhai sefydliadau ag incwm uwch yn darparu gwaith hollbwysig i blant a phobl ifanc.

O ganlyniad, rydym derbyn ceisiadau gan sefydliadau sydd â throsiant o dros £2m y flwyddyn. Fodd bynnag, ni fyddwn yn blaenoriaethu ymgeiswyr nad ydynt yn gallu dangos tystiolaeth pam mai nhw yw’r ymgeisydd gorau i gyflawni’r gwaith hwn.

Byddwn yn ystyried ceisiadau gan Fentrau Cymdeithasol a Chwmnïau Cyfyngedig drwy Warant sydd wedi cofrestru ac sy’n meddu ar gyfansoddiad priodol, sydd:

 • wedi eu cofrestru â Thŷ’r Cwmnïau a bod ganddyn nhw dri neu ragor o gyfarwyddwyr nad ydyn nhw’n perthyn i’w gilydd
 • â chymal diddymu yn eu memorandwm ac erthyglau. Mae hyn yn sicrhau mai dim ond i sefydliad neu achos gydag amcanion elusennol sy’n cyd-fynd â’r ymgeisydd y gellir trosglwyddo arian neu asedau
 • yn CLG (Cwmnïau Cyfyngedig drwy Warant, yn hytrach na Chwmnïau Cyfyngedig drwy Gyfranddaliadau)

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i Fentrau Cymdeithasol a Chwmnïau Cyfyngedig drwy Warant gael eu sefydlu a’u cofrestru fel y cyfryw gyda Thŷ’r Cwmnïau. Dylech allu darparu rhif cofrestru.

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd ddadlau’r achos bod y gwaith yn canolbwyntio ar anghenion a dyheadau plant a phobl ifanc. Dylai hyn fod yn ychwanegol at anghenion busnes y cwmni. Fel rhan o hyn, dylech ddangos sut mae’r prosiect yn ymateb i angen a nodwyd. Dylech ystyried barn plant a phobl ifanc.

Ar gyfer Cwmnïau Buddiant Cymunedol, mae gennym feini prawf gwahanol. Cwmni Buddiant Cymunedol (dolen at y ddogfen)

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer ein Prif Raglenni Grantiau a’n Rhaglenni Grantiau Bach gan blant unigol neu eu teuluoedd. Mae gennym Raglen Hanfodion Brys sy’n darparu grantiau i blant a phobl ifanc unigol sy’n byw gyda’r canlynol:

Tlodi difrifol

 • Diffyg cyfleusterau sylfaenol y mae’r mwyafrif ohonom yn eu cymryd yn ganiataol, neu
 • Pwysau ychwanegol oherwydd trais domestig, anabledd neu iechyd gwael yn y teulu.

Mae’r rhaglen yn darparu eitemau sy’n diwallu anghenion mwyaf sylfaenol plant, fel gwely i gysgu ynddo, popty i roi pryd poeth iddyn nhw, dillad (mewn argyfwng) ac eitemau a gwasanaethau eraill sy’n hanfodol i lesiant plant. Gwasanaethau Busnes Cronfa’r Teulu sy’n darparu’r rhaglen ar ein rhan erbyn hyn.  Rhaglen atgyfeirio yn unig yw hon a dim ond atgyfeirwyr cofrestredig sy’n gallu cyrraedd y teuluoedd y mae angen y rhaglen fwyaf arnynt sy’n gallu gwneud ceisiadau.  Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut mae cofrestru fel asiantaeth atgyfeirio, ar gael yma.

O ganlyniad, nid ydym yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau eraill i ddarparu cronfeydd llesiant cyffredinol i deuluoedd ac unigolion oni bai bod modd gwneud achos eithriadol. Er enghraifft, mae’n bosibl y byddem yn ystyried:

 • Achos gan sefydliad priodol sy’n ceisio gwneud mathau arbenigol o grantiau (pecynnau cychwynnol i bobl ifanc digartref).
 • Cais gan sefydliadau sy’n arbenigo mewn mynd i’r afael ag anghenion cymunedau difreintiedig penodol.

Os ceisir cymorth ar gyfer eitem benodol i gynorthwyo plentyn y mae salwch yn effeithio arno, mae’n rhaid i sefydliad cymwys wneud cais, a all ateb unrhyw gwestiwn a allai fod gennym am y plentyn ac amgylchiadau ei sefyllfa ef/hi.

Mae polisi cronfeydd wrth gefn yn esbonio’r dewisiadau y mae sefydliad wedi eu gwneud ynghylch a ydyw eisiau neilltuol arian naill ai i fanteisio ar gyfleoedd yn y dyfodol neu i’w warchod rhag gostyngiadau mewn incwm yn y dyfodol. Dylid ei adolygu’n rheolaidd.

Dylai’r polisi cronfeydd wrth gefn nodi:

 • faint y mae angen i’r sefydliad ei gadw wrth gefn, a pham hynny
 • sut a phryd y gellir gwario cronfeydd wrth gefn y sefydliad
 •  pa mor aml y bydd y polisi cronfeydd wrth gefn yn cael ei adolygu

Nid ydym yn ariannu ysgolion, academïau, prifysgolion, unedau cyfeirio disgyblion na sefydliadau addysgol statudol. Byddwn yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithio mewn ysgolion neu mewn partneriaeth â nhw.

Byddwn yn ystyried ceisiadau gan Ysgolion Arbennig. Mae’r rhain yn ddarpariaethau i blant ag anableddau neu anawsterau dysgu nad oes modd darparu ar eu cyfer mewn lleoliad prif ffrwd

Disgwyliwn i brosiectau ddigwydd cyn neu ar ôl ysgol, yn ystod amser cinio neu yn ystod y gwyliau. Oni bai y gellir gwneud achos eithriadol iawn, nid ydym yn debygol o ariannu prosiectau:

 • Sy’n digwydd yn ystod oriau ysgol.
 • Lle mae plant neu bobl ifanc yn cael eu tynnu allan o’r dosbarth i fod yn bresennol.

Enghreifftiau o’r hyn gallwn ei ariannu yw prosiectau sy’n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc:

 • Sy’n dioddef o afiechyd;
 • Sydd mewn argyfwng, felly mae rheswm cryf dros y plentyn yn colli gwersi yn seiliedig ar anghenion y plentyn; neu
 • Sy’n ei chael hi’n anymarferol mynd i weithgareddau y tu allan i amser ysgol e.e. gofalwyr ifanc.

Os ydych chi’n darparu yn ystod amser ysgol, dylech ddangos:

 • Rhesymeg glir dros ddarparu yn ystod yr amser hwn; a
 • Bod yr amseriad yn seiliedig ar anghenion y plant a’r bobl ifanc.

Rydyn ni’n diffinio cwnsela fel unrhyw ymyrraeth therapiwtig sy’n cynnwys “darparu cymorth proffesiynol ac arweiniad wrth ddatrys problemau personol neu seicolegol.” Gall ymyriadau therapiwtig nodweddiadol gynnwys pethau fel; cwnsela, therapi grŵp, therapi chwarae a therapi celf.

Disgwyliwn i bob sefydliad sy’n cynnig cwnsela neu ymyriadau therapiwtig ffurfiol neu broffesiynol wneud y canlynol wrth gynllunio a rhedeg eu prosiectau:

 • cyflogi cwnselwyr cymwys proffesiynol. Dylai’r cwnselwyr fod â phrofiad o weithio gyda phlant neu bobl ifanc. Dylent gael goruchwyliaeth glinigol briodol gan oruchwylwyr profiadol. Dylent gymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol parhaus rheolaidd a pherthnasol.
 • darparu cwnsela hygyrch mewn lleoliad preifat ond diogel priodol (ar gyfer y cleientiaid a’r cwnselwyr).
 • cael ei ystyried fel gwasanaeth nad yw’n peri stigma yn y gymuned.
 • gweithio o fewn deddfwriaeth a chanllawiau cyfredol, gan gynnig cyfrinachedd o fewn cyfyngiadau moesegol a diogelu arferol.
 • ymateb yn hyblyg cyn belled ag y bo modd i anghenion lleol o ran amrywiaeth ac ymarferoldeb (e.e. anabledd ac iaith).
 • gweithio gyda, ac ochr yn ochr â gwasanaethau ac asiantaethau eraill mewn modd cydlynol, tra’n cynnal lefelau cyfrinachedd priodol.
 • aelodaeth o gorff proffesiynol (fel Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain). Dylech gadw at fframwaith moesegol a threfn gwyno sefydledig.
 • cyflogi cwnselwyr y mae eu rhinweddau personol yn golygu ei bod yn hawdd mynd atyn nhw, ac y bydd ganddyn nhw sgiliau gwrando ac ymarweddiad da. Mae hyn yn annog hinsawdd ar gyfer meithrin perthynas ddiogel, llawn ymddiriedaeth.

Os ydych chi’n darparu gwasanaethau gan gydweithwyr nad ydyn nhw’n gwbl gymwys, yna mae’n rhaid i’r gweithwyr hyn gael eu monitro a’u goruchwylio gan staff mwy profiadol a chymwys. Mae’n rhaid cael systemau ar waith i sicrhau diogelwch cleientiaid, gweithwyr, a’r gwasanaeth.

Sylwer, Rydyn ni’n annhebygol o gyllido prosiectau:

 • sy’n digwydd yn ystod amser ysgol (rydyn ni’n disgwyl i brosiectau ddigwydd cyn neu ar ôl ysgol, yn ystod yr egwyl ginio neu yn ystod y gwyliau)

Am ragor o wybodaeth, trowch at BACP (Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain).

Gweler hefyd Ysgolion a Phrosiectau Amser Ysgol

Rydyn ni’n diffinio mentora neu gyfeillio fel trefniant ffurfiol a strwythuredig sy’n “berthynas wirfoddol, bwrpasol a buddiol i’r naill ochr a’r llall, lle mae unigolyn yn rhoi amser i gefnogi un arall i’w galluogi i wneud newidiadau yn eu bywyd”.

Weithiau gall rhan o brosiect gynnwys staff a gwirfoddolwyr sy’n rhoi cyngor ad hoc i blant a phobl ifanc. Nid ydyn ni’n diffinio hyn fel mentora na chyfeillio mewn synnwyr ffurfiol.

Disgwyliwn i bob sefydliad sy’n gwneud cais am brosiectau mentora a chyfeillio ystyried y canlynol wrth gynllunio a rhedeg eu prosiectau:

 • cyswllt clir rhwng nodau eich prosiect a’r manteision a nodwyd ar gyfer cleientiaid/gwirfoddolwyr unigol
 • proses ar gyfer atgyfeirio/cymhwyster cleientiaid sy’n ymgorffori arfer da o gyfle cyfartal
 • proses recriwtio a dethol gadarn ar gyfer gwirfoddolwyr
 • gweithdrefnau cadarn ar waith ar gyfer sgrinio gwirfoddolwyr a threfniadau ar gyfer diogelu cleientiaid a gwirfoddolwyr. Dylai hyn gynnwys gwiriadau, cyfeiriadau, asesiadau risg, hyfforddiant, yswiriant, datganiad cyfrinachedd a ffurflenni caniatâd priodol.
 • proses dda a chyson ar gyfer paru eich cleientiaid gyda gwirfoddolwyr a threfniadau. Dylai trefniadau fod yn eu lle ar gyfer delio ag achosion o berthynas yn datblygu i fod yn un anaddas
 • sicrhau bod hyfforddiant cychwynnol a pharatoadau ar gyfer gwirfoddolwyr ar waith, ochr yn ochr â chymorth parhaus
 • sicrhau bod/y bydd proses wedi ei ddogfennu wedi cael ei sefydlu ar gyfer monitro cynnydd perthynas.

Mae’n bosibl y bydd sefydliadau sy’n gweithio yn y maes hwn yn dymuno ystyried cyrraedd y Safon Darparwr Cymeradwy. Mae hwn yn feincnod cenedlaethol ar gyfer sefydliadau sy’n darparu gwasanaeth mentora neu gyfeillio gwirfoddol. Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Sefydliad Mentora a Chyfeillio.

Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Sefydliad Mentora a Chyfeillio

Os yw eich sefydliad yn gwneud cais am swydd Cydlynydd Gwirfoddoli, mae’n bosibl y gofynnir i chi ddarparu disgrifiad rôl i’r gwirfoddolwyr yn ystod yr asesiad.

Dyma’r safonau gofynnol ar gyfer dyfarnu grantiau y mae’n rhaid i sefydliad eu bodloni er mwyn bod yn gymwys i gael arian. Mae’n rhaid i geisiadau gyrraedd y safonau hyn er mwyn cael eu hasesu.

Mae sefydliadau cenedlaethol yn darparu neu’n ceisio darparu gwasanaethau i Gymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon gyfan, neu unrhyw gyfuniad o’r rhain.

Mae canghennau annibynnol o sefydliadau cenedlaethol:

 • yn meddu ar eu cyfansoddiad eu hunain
 • yn meddu ar eu pwyllgor rheoli eu hunain.
 • yn gyfan gwbl gyfrifol am eu cyllid eu hunain.

Rydyn ni’n eu trin fel sefydliadau ar wahân, a gallwn dderbyn ceisiadau gan bob cangen.

Gall canghennau nad ydyn nhw’n annibynnol o sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig gael un Prif Grant ac un Grant Bach ym mhob un o’r pedair gwlad (Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon). Er enghraifft, gallech fod â Grant Bach a Phrif Grant yn Lloegr a Grant Bach a Phrif Grant yn yr Alban ar unrhyw un adeg.

Rydyn ni’n ystyried ceisiadau gan sefydliadau sy’n seiliedig ar ffydd, ond nid ydym yn cyllido hyrwyddo crefydd nac unrhyw weithgaredd sy’n golygu trosi rhywun i grefydd (proselytio).

 • Nid ydym yn cyllido staff lle mae’r disgrifiadau swydd a/neu fanylebau person yn datgan bod gofyn i unigolyn fod yn perthyn i ffydd benodol.
 • Nid ydym yn cyllido treuliau gwirfoddolwyr na staff cysylltiedig (e.e. Cydlynydd Gwirfoddoli) pan fydd disgrifiad rôl gwirfoddolwr yn datgan bod gofyn i unigolyn fod yn arddel ffydd benodol.

Mae Sefydliadau Corfforedig Elusennol yn gymwys i wneud cais a dylent fod wedi cofrestru â’r Comisiwn Elusennau neu’r OSCR yn yr Alban, yn yr un modd ag elusennau. Mae’r dogfennau sydd angen i chi eu darparu ym mhob gwlad yr un fath ag sy’n ofynnol i elusennau.

Mae’n bosibl y bydd angen i chi ddangos:

 • Eich bod yn gallu cynllunio a darparu’r prosiect.
 • Y bydd y gweithgareddau neu’r gwasanaethau rydych yn bwriadu eu rhedeg yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc.
 • Dylech gyflwyno rhagolygon ariannol ar gyfer cyfnod o 12 mis gyda’ch cais yn hytrach na set o gyfrifon. Dylai eich rhagolwg gynnwys y canlynol o leiaf:
  • Incwm amcanol.
  • Gwariant amcanol.

Rhywfaint o waith cynllunio / eglurder ynghylch cynhyrchu incwm

Rydyn ni’n cydnabod yr angen i ymgymryd â staff sesiynol at ddibenion cyflwyno ffurfiau penodol o brosiectau neu weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc. Gallai hyn fod yn gynlluniau chwarae tymor byr neu unwaith ac am byth yn ystod gwyliau. Os yw’n bosibl, credwn ei fod yn fwy tebygol o gynhyrchu canlyniadau da i blant os yw sefydliadau’n cynnig contractau tymor penodol i gynnwys prosiectau.

Rydym am ariannu sefydliadau sydd â hanes cryf o lywodraethu.

Rhaglen Prif Grantiau

Dim ond gan sefydliadau sydd wedi cofrestru â’r corff rheoleiddio priodol y byddwn yn ystyried ceisiadau am Brif Grant. Mae’r rhain yn cynnwys Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr, Comisiwn Elusennau Gogledd Iwerddon a Chofrestr Elusennau’r Alban. Os ydych yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant, rhaid eich bod wedi cofrestru â Thŷ’r Cwmnïau.

Rhaglen Grantiau Bychain

Os ydych yn sefydliad sydd heb gofrestru ac yn dymuno gwneud cais am gyllid, defnyddiwch ein Rhaglen Grantiau Bach.

Os ydych yn talu unrhyw aelod o’r corff llywodraethu, mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

 • Manylu ar hynny mewn cytundeb ysgrifenedig ffurfiol
 • Nodi hynny yn eich dogfen lywodraethu neu ddogfen arall y cytunwyd arni gyda’r Comisiwn Elusennau neu’r Llysoedd (elusennau cofrestredig yng Nghymru a Lloegr yn unig)
 • Cynnwys manylion hyn yn eich dogfen lywodraethu (Cwmnïau Buddiannau Cymunedol yn unig)

Dyma un o’n safonau gofynnol ar gyfer dyfarnu grantiau.

Yn gyfreithlon, dim ond treuliau gwirfoddolwyr ar gyfer gwariant sydd wedi digwydd o ddifrif y cewch chi eu talu. Er enghraifft, gallai hyn ddigwydd pan fyddwch chi’n ad-dalu tocyn bws neu gost petrol. Ni ddylai treuliau fod yn lwfans nac yn ffi sefydlog ar gyfer gwirfoddoli. Gellir ystyried hyn fel tâl, sy’n ddarostyngedig i Yswiriant Gwladol a threth.

Am ragor o wybodaeth, trowch at Gwirfoddoli Cymru, NCVO Volunteering, Volunteer Scotlandv neu Volunteer Now (yng Ngogledd Iwerddon).

Nid ydym yn ariannu darpariaeth statudol, gan gynnwys ysbytai. Byddwn yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau sy’n gweithio mewn ysbytai neu mewn partneriaeth â nhw. Rhaid bod cytundeb partneriaeth clir yn ei le. Rhaid i’r cytundeb gynnwys diogelu.

Nid ydym yn ariannu ysgolion, academïau, prifysgolion, unedau cyfeirio disgyblion na sefydliadau addysgol statudol. Byddwn yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithio mewn ysgolion neu mewn partneriaeth â nhw.

Byddwn yn ystyried ceisiadau gan Ysgolion Arbennig. Mae’r rhain yn ddarpariaethau i blant ag anabledd neu anghenion dysgu nad oes modd darparu ar eu cyfer mewn lleoliad prif ffrwd.

Os ydych yn ysgol arbennig ac yn gwneud cais fel elusen, mae angen i chi gyflwyno:

Cyfrifon sy’n cwmpasu cyfnod o 12 mis nad ydynt yn hŷn na 18 mis. Rhaid i’r cyfrifon fod yn enw eich ysgol a dangos dadansoddiad o incwm, gwariant, asedau a rhwymedigaethau cyfyngedig ac anghyfyngedig.

Os ydych yn ysgol arbennig ac yn gwneud cais fel ysgol, mae angen i chi gyflwyno:

 • Dogfen yn cadarnhau eich statws cyfreithiol
 • Dogfen yn manylu ar sut y gwneir penderfyniadau ariannol (nodwch sut y caiff hyn ei gymhwyso i’r prosiect yr ydych yn gofyn am grant ar ei gyfer)
 • Dogfen yn manylu ar sut y gwneir penderfyniadau prosiect (gwnewch yn siŵr bod hyn yn berthnasol i’r prosiect yr ydych yn gwneud cais amdano)
 • Cadarnhad bod cyfrif cronfa ysgol yn bodoli ar gyfer talu arian y grant.

Ni allwn dalu arian i gyfrif banc awdurdod lleol na chyfrif nad yw yn enw eich ysgol.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1